Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - РАДОМИР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1) Мобилизиране на местния социален капитал и стимулиране на гражданското участие за решаване на местните проблеми, свързани със социално-икономическото развитие на общината и преодоляване на икономическата и социална изолация;n2) Съдействие за взаимодействие и партньорство между публичния, стопанския и гражданския сектор за решаване на местни проблеми, свързани с преодоляване на социалната и икономическа изолация и развитие на местните общности;n3) Подпомагане на социално-слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи;n4) Осъществяване на стратегии за социална интеграция, личностна и професионална реализация;n5) Идентифициране на локални проблеми, генериране и реализиране на решения от значение за местните общности и предприемане на мерки за противодействие на факторите, причиняващи уязвимост на местно ниво;nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn6) Повишаване жизнения стандарт на различните социални групиn7) Съдействие за борба с корупцията на местно, регионално и национално ниво;n8) Съдействие за повишаване качеството на административните и социални услуги на територията на общината;n9) Защита на човешките права; n10) Развитие и утвърждаване ценностите на гражданското общество;n11) Стимулиране местни бизнес инициативи и частно предприемачество;n12) Стимулиране решаването на инфраструктурни проблеми.nnСдружението осъществява си, като използва следните