Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

НПО Профил

ЗДРАВНО - СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР СИЛИСТРА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да съдейства за развитие и утвърждаване на демократичните ценности в гражданското общество; Да популяризира информация, свързана с процесите по успешното интегриране в ЕС и да популяризира Европейските програми, Да разработва подпомага и насърчава инициативи и програми на обществото в областта на здравеопазването, предоставянето на социални услуги, образованието, гражданското участие в управлението, интеграцията на различните социални и етнически групи в обществото, закрилата на децата, опазване на околната среда, екологичното равновесие и благоустройството за повишаване на качеството на живот и благосъстоянието на обществото; Да насърчава инициативността и стремежа към висок морал във всички сфери на обществения живот – здравеопазването, социалните дейности, в професионалната и творческа реализация на личността, търговската и индустриална активности на обществото; Да разпространява принципите на доброто обществено съзнание и доброто управление във всичи обществени дейности; Да се интересува живо от общественото културно, социално и морално израстване на младите хора от областта. Да подпомага участието на млади хора от региона и Република България в изяви от областта на социалните дейности, здравеопазването, образованието, науката, културата и спорта;. Да стимулира свободния обмен на идеи, зания и научна информация във всички сфери на обществения живот; Да обединява членовете на гражданското общество чрез поощряване на общите идеи, взаимното разбирателство, лоялността и партньорството, да създава и поддържа дух на разбирателство между членовете на сдружението и местната общност, както и между всички хора по света; Да разработва подпомага и насърчава програми и инициативи за трансгранично сътрудничество в областта на социалните дейности, здравеопазването, образованието, науката, културата и спорта;