Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ-А.С.А

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти; да осъществява сътрудничество межде граничните райони на страните от Централна и Източна Европа и ЕС и и да насърчава създаването и развитието на мрежи за сътрудничество; да насърчава сближаването на българската земеделска политика с общата земеделска политика на ЕС; да подпомага развитието на селските райони и прилагането на подхода ЛИДЕР чрез развиване на местни инициативни групи; Да допринася за укрепване на регионите, в които преобладава земеделското стопанство. Да подобрява дейностите по опазване на околната среда, земеделието и горите, като част от екологичната политика на България. Да подпомага развитието и интегрирането на малцинствените, маргинализираните групи и групи в неравностойно положение, както и да подобрява условията за развитие на интеграционни политики за тези групи. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация.