Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЕФКО РЕЙСИНГ КАЗАНЛЪК

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да пропагандира,развива, ръководи и създава условия за изучаване, практикуване и развитие на автомобилния спорт в Република България и извън пределите й; продължаване и доразвиване на традициите на гр. Казанлък в автомобилния спорт; осъществява обучението на деца,подрастващи и възръстни в посока превенция на риска на пътя ,с опазване живота и здравето на хората; повишаване на безопасността и културата на движението; организира и провежда състезания в Общината и страната.Съдейства за провеждането на републикански и международни състезания,които се провеждат на територията на общината и страната; контролира и отговаря за подготовката на представителните отбори от различните възръстови групи на клуба и ги представлява в Българската Федерация по автомобилен спорт /БФАС/; сътрудничи с БФАС и други клубове и организации; стопанисва материално-техническата база, предоставена от Общината; поддържа връзки и контакти с приятелски клубове от други държави,сключва договори nnза съвместна дейност.