Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

НПО Профил

АНТОНОВО - 2000

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомага сътрудничеството между държавния и частния сектор, образователните и културните институции и нестопанските организации при решаване на проблеми в областта на: образованието, здравеопазването, социални дейности, бизнес, култура, спорт, туризъм, околна среда и международни дейности; да се повиши компетентността и заинтересоваността на предприятията, местните власти и обществеността в сферата на управлението на околната среда и предотвратяване на замърсяването; запознаване на обществеността със структурата и дейността на обратната връзка на гражданите с тези органи; създаване на условия за привличане на младежи и представители на обществеността в процеса на вземане на решения от компетентните органи в общината при разрешаване на значими местни проблеми и за постигане на ефективен граждански контрол; подпомагане утвърждаването на хуманни практики в областта на здравните грижи и подобряване на достъпа на рискови групи до здравни грижи, разработване на образователни програми в областта на здравеопазването; оказване на влияние върху формирането и провеждането на политиката в областта на социалната защита; повишаване на икономическата култура и образование на населението в общината; съдействие за социална интеграция, общуване и обмен между различните общности; подпомагане на българското изкуство, образование и наука като част от Общоевропейската култура; утвърждаване на културата на диалог и сътрудничество при социални взаимодействия на хората и техните организации; насърчаване на предприемаческия дух и местните регионални инициативи за подпомагане на бизнеса; съдействие за разпространението на научни, технически и икономически знания, както и усъвършенстване на материалната база; да развива, усъвършенства и популяризира спорта на територията на община Антоново в съответствие с приетите основни насоки на националната политика в областта на физическото възпитание и спорта и съгласно приеманите национални програми за тяхното изпълнение; работа за укрепване на здравето, телесното развитие, интелектуалното усъвършенстване на младите хора; практически съдействия за отклоняването им от антисоциални пороци и подпомагане на личностната им реализация; съдействие за реализиране на програми в областта на гражданското образование, науката и социалната дейност и провеждането на политиката в областта на социалната защита; да повишава икономическата култура и образование на населението в общината; да съдейства за социална интеграция, общуване и обмен между различните общности; да подпомага развитието на българското изкуство, образование и наука като част от общоевропейската култура; да утвърждава културата на диалог и сътрудничество при социални взаимодействия на хората и техните организации; да насърчава предприемаческия дух и местните регионални инициативи за подпомагане на бизнеса; да съдейства за разпространението на научни, технически и икономически знания, както и усъвършенстване на материалната база; да развива, усъвършенства и популяризира спорта на територията на Община Антоново в съответствие с приетите основни насоки на националната политика в областта на физическото възпитание и спорта и съгласно приеманите национални програми за тяхното изпълнение; да работи за укрепване здравето, телесното развитие, интелектуалното усъвършенстване на младите хора като практически съдейства за отклоняването им от антисоциални пороци и подпомага личностната им реализация; да съдейства за реализирането на програми в областта на гражданското образование, науката и социлната дейност.