Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

БИЗНЕС ЦЕНТЪР -БИЗНЕС ИНКУБАТОР -ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

основните да: 1. Подпомага, насърчава и стимулира местната икономика и предприемачество; 2. Способстване за предоставяне на по-големи икономически възможности на производителите чрез подпомагане създаването на нови и по-добри условия за тяхната работа; 3. Предоставя на производителите, предприемачите и желаещите да започнат собствен бизнес професионални консултации в областта на производството, пазарните условия, данъчната и правната уредба, подбора и управлението на персонала; 4. Способства за развитието на местен потенциал за подпомагане на безработните от региона чрез специализирана професионална подкрепа и съдействие за предоставяне на финансови средства за развитие на собствен малък и семеен бизнес; 5. Оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти, икномически обосновки, анализи и други подобни документи, необходими пред банкови и финансови институции; 6. Провежда специализирани курсове и програми за обучение с насоченост към повишаване нивото на бизнес познанията и управленските умения; участва в развитието на местни структури за създаване условия за откриване на работни места; 8. съдейства на предприемачите и производителите при намирането на източници за финансиране и при осъществяване на контактите с финансиращите органи; 9. набира, организира, съхранява и предоставя на заинтересованите лица актуална икономическа информация; 10. организира или съдейства при организирането на местни обществени мероприятия, като семинари,nn7. Участва в развитието на местни структури за създаване на условия за откриване на работни места; 8. Съдейства на предприемачите и производителите при намирането на източници за финансиране и при осъществяването на контактите с финансиращите органи; 9. Набира, организира, съхранява и предоставя на заинтересованите лица, актуална икономическа информация; 10. Организира или съдейства при организирането на местни обществени мероприятия, като семинари, работни срещи, изложби, панаири и други подобни за популяризиране на местния бизнес; 11. Предоставяне на информация и оказване на съдействие за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина;12. Участва активно в развитието на местни структури за преодоляване на безработицата. nСредства за постигане на за постигане на си, Сдружението развива всякакви позволени от закона дейности, както и допълнителна дейност по смисъла на чл.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска , свързана с предмета на основната му дейност, за което е регистрирано.