Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

АНТОН

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация; развитие и насърчаване на общност от професионалисти, отдадени на дейности свързани с подпомагане на човешкия ресурс; стимулиране и развитие на емоционания, интелектуалния и личностния потенциал, превенции и интервенции при стресогенни фактори на групи и индивиди, подложени на силно психично влияние в семейната, училищната, работната и др. среда; насърчаване на инициативността на професионалисти в подпомагащата сфера с разработване на програми, насочени към индивиди, групи или общности в страната и чужбина, затруднени в социалното си развитие; осигуряване, подкрепа и финансиране на професионалната подготовка на личности, възприели идеите на фондацията; взаимодействие с други НПО, сдружения и фондации от региона, страната и чужбина.