Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
27

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ - ГР.ПОПОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подкрепя регионалното, историческото и екологичното развитие на Община Попово; да извършва проучвания, анализи, прогнози и да предоставя консултации по актуални проблеми на устойчивото развитие и енергийната ефективност; да разработва стратегии за енергийна ефективност и устойчиво развитие и системи за мониторинг, контрол и оценка; да разработва проекти, свързани с енергийната ефективност и да кандидатства за финансирането им от програми на Европейския съюз и други източници за финансиране и да участва в управлението им; да организира квалификационни, обучителни и информационни мероприятия, касаещи енергийната ефективност и устойчивото развитие; да работи по създаване на публично-частни партньорства във връзка с устойчивото развитие и енергийната ефективност.nСредства за постигане на Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е в размер на 10 лева на месец и се заплаща два пъти годишно. Срокът за внасяне на членския внос е до 10 число на месеца, следващ последния месец на шестмесечието, за което се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.