Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ЕЛПИДА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Агенцията има следните , ориентирани към подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на децата, лишени от родителска грижа и тези в неравностойно социално положение, а именно: 1. След получаване на надлежното разрешение да осъществява посредничество при осиновяване на дете - български гражданин от български или чуждестранни граждани, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство, включително: а) да представя на Министерство на правосъдието на Република България исканията за осиновяване и документите на чуждестранните кандидат - осиновители, както и всяка друга информация за тях, която е необходима за защита на интересите на детето, б) да предоставя на кандидат - осиновителите подробна информация за действащото законодателство в Република България и съответното чуждо законодателство, за техните права и задължения при осиновяване и за правните последний при пълното осиновяване съобразно действащите законодателства вnосиновителите, както й в държавата по местопребиваването им;nв) да уведомява чуждестранните кандидат - осиновители за съгласието на Министъра на правосъдието по чл. 136, ал. 1 от СК на РБ;nг) да предоставя на Министерство на правосъдието молбата за осиновяване на чуждестранните кандидат - осиновители, заедно с цялата преписка;nд) да посредничи при установяването на контакт между определения чуждестранен кандидат - държавите, чиито граждани са осиновяваното дете и кандидат - осиновител и осиновяваното дете и да предоставя на кандидатите изготвения от Министерството на правосъдието доклад относно личните данни на осиновяваното дете, здравословното му състояние, социалния му статус, снимка, а ако е необходимо и видеозаписи и други материали относно детето;nе) да осигурява на българските граждани, които искат да осиновят дете чужд гражданин, предоставената от съответния орган или организация информация за конкретного дете;nж) да уведомява Министерството на правосъдието за съгласието или несъгласието за осиновяване на предложеното дете, изразено от чуждестранните кандидат - осиновители;nз) да представя на всеки шест месеца на Министерството на правосъдието доклад за състоянието на детето до две години след осиновяването му от чужденци;nи) да осигурява представителство на кандидат - осиновителите пред съда;nи) да посредничи при издаването на разрешение за напускане от детето на държавата по произход и за влизане в приемащата държава, както и на разрешение за постоянно пребиваване на детето в приемащата държава;nк) да осигурява безопасността и подходящите условия за транспортиране на детего, а при решение на осиновителите - да осъществява транспортирането или да осигурява придружаване на детето;nл) да предприема действия по осигуряване връщане на детето в държавата по произход, в случай че решението на българския съд не бъде признато в приемащата държава до една година от влизането му в сила и да следи за състоянието на детето през този период.n2. Да съдейства за защита правата на децата в Република България, съгласно действащото законодателство, като сигнализира компетентните органи, осъществява наблюдение на предприетите мерки за зашита и подпомага децата в административните и съдебни производства, засягащи техните права и интереси;n3. Да осъществява социална дейност на територията на Република България.nnnnnЧл. 7. Агенцията осъществява поставените си чрез:n1. Привличане на висококвалифицирани специалисти в областта на правого (българско и чуждестранно), медицината, психологията, педагогиката и други такива с подготовка и опит в областта на осиновяването на деца от български и/или чуждестранни граждани, включително на лица, притежаващи морални качества, професионяпня компетентност, опит и отговорност за осъществяване на Агенцията и за качественото обслужване на лицата, обърнали се за съдействие към Агенцията;n2. Осигурява консултации, изследвания и евентуално лечение на предложено™ дете на обърналите се за съдействие към Агенцията кандидат -осиновители, като привлича и осигурява физически и/или юридически лица с висококвалифицирани знания, умения и опит;n3. Подпомага лицата - кандидат - осиновители, обърнали се за съдействие към Агенцията, при пребиваването им в Република България (транспорт, настаняване, трансфери в страната, туристическа програма и други), като привлича и осигурява физически и/или юридически лица за осъществяването им;n4. Осигурява превод на съответния език в отношенията си с лицата, обърнали се за съдействие към Агенцията, централните органи, държавните органи и институции и другите акредитирани организации за извършване на посредническа дейност в областта на осиновяването, включително привлича и осигурява висококвалифицирани специалисти - физически и/или юридически лица за извършване на съответните устни и/или писмени преводи;n5. Взаимодейства с местни и чуждестранни юридически лица и отделни граждани за постигане Агенцията, включително представлява същите на територията на Република България;n6. Осигурява на споя персонал условия за повишаване на квалификацията им в областта на вътрешното и международно осиновяване;n7. Осигурява материалната база на Агенцията, достъпни и удобни условия за лицата, обърнали се за съдействие към нея, както и помещения, осигуряващи в най-голяма степей условия за nnзапазване на тяхната самоличност, на съхраняваната и постъпваща информация;n8. Получава и управлява средства, права, движими вещи, имоти и доходи от тях, включително набира дарения и разходва същите съобразно волята на дарителя;n9. Организира обществени срещи, семинари и конференции в страната и чужбина във връзка с Агенцията;n10. Организира международни срещи за обмяна на опит в страната и в чужбина;n11. Участва в дейността на местни, европейски и международни структури в сферата на осиновяването, защита на човешките права и по - специално тези на децата;n12. Учредява или участва в учредяването на други организации с идеална и на търговски дружества, като използва нает или собствен ограден фонд, материална база. специалисти и персонал;n13. За осъществяване на си Агенцията извършва стопанска дейност съгласно чл. З, ал. З от ЗЮЛНЦ, като:nа) осъществява издателска дейност за популяризиране на и дейността си;nб) оказва социални услуги, след надлежно лицензиране от съответните държавни органи;nв) организира национални и международни срещи в страната и чужбина, свързани с дейността по осиновяването, дейността на Агенцията и популяризация на българската култура;nЧл. 8. (1) Дейността на Агенцията не може да бъде обвързана с извършването на търговска дейност, извън тази по чл. 7, т. 13 от настоящия Устав и чл.З, ал.З от ЗЮЛНЦn(2) Агенцията не може да разпределя и изплаща печалба