Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

НПО Профил

Ресурсен център Билитис

Ресурсен център Билитис

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права

Мисия на организацията
Постигане на равноправие на ЛГБТИ (лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора) в България и освобождаването им от всички форми на дискриминация.

Цели на организацията
Промени в законодателната рамка и политиките за постигане на пълна равнопоставеност на ЛГБТИ хората в България във всички сфери на обществения живот и по-конкретно в сферите на: свобода на изразяване; свобода на мирното събиране и сдружаване; образование; здравеопазване; заетост; социални услуги; фактическо съжителство и брак; достъп до убежище; превенция и адекватно третиране на престъпленията от омраза на основа хомофобия, бифобия и трансфобия; институционална защита на жертвите на насилие (вкл. домашно насилие). По отношение на интерсекс хората: неприкосновеност на тялото, защита от медицински интервенции в ранна детска възраст, извършвани без тяхно съгласие, признаване на неутрален пол; по отношение на трансджендър хората: ясна и бърза процедура за промяна на гражданския пол, достъп до психологически и медицински услуги в периода на трансформация.

Активизиране и себе-овластяване на ЛГБТИ на ниво общност; повишаване на участието им в социалните, културните и политическите процеси в страната.

Разпространение на ценностите на интерсекционалния феминизъм, който отчита взаимосвързаното влияние на сексуалната ориентация, джендър идентичност, проявление на пола, раса, социален статус, етническа и религиозна принадлежност, увреждане и други върху социалното позициониране на индивида и начина, по който го третират другите.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание
Целта на проекта LoveMoves е да се бори с дискриминационните практики в България относно неравноправното третиране на двойки със сключен граждански брак или съюз в друга страна, членка на ЕС, нарушаващи правото на свободно движение в ЕС.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
100 001 - 200 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
От 2004 г. “Билитис” е шампион в мобилизирането на ЛГБТИ хората в България и защитник на техните правата.

“Билитис” е най-старата действаща ЛГБТИ организация в страната. Дейността й започна като група за взаимопомощ на лесбийки и бисексуални жени и постепенно включи в ръководството си транс и интерсекс хора. Днес “Билитис” активно се застъпва за премахване на всички форми на дискриминация и за постигане на пълно равенство на ЛГБТИ хората в България.

“Билитис” предлага различни общностни дейности: спортни събития и събития за повишаване на осведомеността, работни срещи и обучения, и групи за взаимопомощ на ЛГБТИ-младежи (BraveLab), транс и интерсекс хора (T.I.A.) и куиър жени (QueerFemme).
От 2005 година организираме ежегодния Sofia LGBTI Community Fest, който продължава цяла седмица и включва дузина куиър събития като изложби, спектакли, семинари и много други. Съвместно организираме София Прайд, най-голямото събитие за правата на човека в България, от първото му издание в 2008.
“Билитис” е и съ-основател и съ-мениджър на първия ЛГБТИ център в България - Rainbow Hub, който отвори врати през април 2018 година.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Работи за постигане на равноправие на ЛГБТИ (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални и интерсексуални) в България и освобождаването им от всички форми на дискриминация.Създава широка обществена платформа за социална интеграция на ЛГБТИ в България. Предоставя инициирана на ниво общност подкрепа на лесбиийки и бисексуални жени, както и на транс- и интерсексуални хора.Насърчава утвърждаване на ценностите на гражданското общество, които изключват дискриминация на основата на пол (джендър) и сексуална ориентация.