Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

123 СОУ СТЕФАН СТАМБОЛОВ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане развитието на учебно-възпитателния процес, стопанското и материално осигуряване на училището. Решава текущи проблеми на училището. Осигурява допълнителни средства. Подпомага и поддържа материално техническата база. Подпомага социално слаби деца и ученици. Организира и съдейства за реализиране на извън класни и извън училищни форми, организиран отдих, туризъм и спорт. Сдружението извършва строителство и ремонт на МТБ на училището, покупка на оборудване, техника и други движими вещи подпомагащи учебния процес. Извършва транспортна дейност непосредствено свързана с основните .