Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
31

НПО Профил

ЦЕНТРАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФЕН КЛУБ ПО СКИ-СКОК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Популяризиране, развитие и усъвършенствуване на спорта “ ски-скок “ на всички нива , възрасти и пол , проучване на състоянието и потребностите на любителите и активно занимаващите се с този спорт деятели и най-вече на младите хора в страната по региони, според спецификата им; представителство , гарантиране и защита интересите на любителите на ски-скока в национален , регионален и международен мащаб; участие чрез свои представители във всички възможни структури за популяризиране провеждането на масови спортни прояви в областта на ски-скока на територията на РБългария и създаване на територията на страната на местни звена, които да работят за постигане на териториален принцип; изграждане на партньорства с местните власти – общински , областни администрации чрез активен диалог за включване на представители на сдружението в местното самоуправление за развитието на спорта ски-скок; създаване на младежки пространства / зони / - младежки клубове по места за популяризиране и усъвършенствуване на спорта ски-скок и местни информационни центрове за проучване и анализ на потребностите и идеите на младите хора по населени места за развитието на този спорт , за устойчивост на постигнатите резултати , търсене и усвояване на нови възможности за мултиплициране ефективността на реализираните дейности по пополяризиране и развитие на ски-скока ; подобряване чрез утвърждаването и популяризирането на спорта с помощта на неформалното образование чрез спорт в свободното време на физическата дееспособност , повишаване на здравословния статус и двигателна култура на хората и най-вече на младите хора ; организиране и участие във вътрешни и международни спортни семинари , конференции и други спортни форуми по ски-скок и популяризиране на постиженията на състезатели , отбори и треньори на всякакво ниво; развиване на дейност с установяване по надлежния ред на ненасилие и ред по спортните обекти за провеждане на дисциплините по ски-скок и задоволяване интересите и потребностите на своите членове и обезпечаване на тяхната неприкосновеност , както и гаранция за законосъобразност и прозрачност на провежданите спортни прояви по ски-скок , класации и пр. ;застъпничество и отстояване пред обществени , държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членовете на сдружението, треньорите , специалистите, ръководителите , деятелите и любителите на спорта ски-скок , защита и отстояване на човешките и гражданските им права и свободи от каквито и да е посегателства , ограничения и подтисничество ; популяризиране посредством конкретни инициативи на спорта , в частност на ски-скока сред младежи и хора в социална изолация , специални потребности и неравностойно положение , с повишаване на конкурентността , адаптивността , физическата и професионалната им пригодност за трудова заетост ;осъществяване на връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни ,национални и чуждестранни клубове , организации , сдружения и търговски дружества за постигане на общи , осъществяване на връзки и обмяна на опит в областта на спорта ски-скок за изучаване и използване на постиженията му .