Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане и съдействие за постигане на устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие; Подпомагане процеса на европейска интеграция на регионално и местно равнище;n. Повишаване конкурентноспособността на регионалната и местна икономика чрез подобряване на инвестиционния климат и създаване на благоприятна бизнес среда за усвояване на иновативни технически и управленски решения; защита правата и интересите на членовете си. Съдейства за развитие на връзките между организациите, институциите и предприятията по линията “образование-знание-научна и развойна дейност-иновации-инвестиции”.