Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага развитието на Югозападна България чрез изпълнението на различни проекти свързани с проблемите и нуждите на региона; Да стимулира диалога и постигането на консенсус в общините при идентифициране на местните нужди и проблеми; Да насърчава сътрудничеството между общините, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие; Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите в определяне приоритетите на местното развитие; Да инициира и осъществява конкретни проекти и програми, съдействащи за икономическото развитие на Югозападна България; Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове и създаване на заетост в различните общини; Да съдейства за професионалното обучение на работници и служители; Да способства за развитието на местния потенциал за подпомагане на безработните и региона чрез специализирана професионална подготовка; Да насърчава, подпомага и съдейства за развитието на предприемачеството в региона на Югозападна България; Да подпомага устойчивото развитие на Югозападна България като екосистема и да насърчава дейности, допринасящи за опазване на околната среда; Да запази и популяризира културно-историческото наследство на горецитирания регион; Да насърчава и възпитава у децата и младите хора любов към родното им място и неговото опазване; Да съдейства за повишаването на образователното равнище на млади и талантливи хора посредством отпускане на стипендии и оказване на помощ; Да съдейства за развитието и утвърждаването на духовните дейности в гражданското общество, моралните и етични норми във взаимоотношенията в обществото като цяло и в частност: здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите и физическата култура;Да съдейства за повишаването на здравната култура и нивото на информираност на гражданите - относно приоритетите на здравеопазването; Да реализира практики за подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата нуждаещи се от грижи; Да развива дейности в сферата на социалната интеграция и личностната реализация; Да развива дейности в защита на човешките права и околната среда. Да разработва и осъществява проекти и инициативи за евроинтеграцията на младите хора в областта на образованието, културата, здравеопазването, спорта, туризма, екологията; Да съдейства за обучение и преквалификация на представители от различни социални, етнически, малцинствени културни групи и за тяхната успешна интеграция в обществото. nСредсдтва: Системно проучване и анализ на местните проблеми и нужди;. Проучване и оценка на икономическия потенциал в региона на Югозападна България и възможностите му за развитие; Организиране на кампании за набиране на