Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

АЛИАНС ЗА СИГУРНА БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Оказване на адекватна и експертна пномощ на национално, регионално и международно ниво, във всичките й форми; хармонизиране на националното законодателство; подкрепа на държавните институции, гражданските и неправителствени организации от национално и регионално значение. Просперитетът и сигурността на българския народ, съхраняване и обогатяване на ценностната система, мирогледа, морала и вярата на личността, семейството и обществото като основа на патриотизма и родолюбието при изграждане на демократичната система и динамичните процеси на развитие на обществото; Утвърждаване на Република България като правова и демократична държава, подпомагане процесите на държавността, развитие на гражданското общество и сигурността на страната ни; Обединяване усилията на представителите на гражданското общество, които са съпричастни към издигане авторитета и значението на институциите и др., осигуряващи отбраната на страната, националната сигурност, както и дейността на правоприлагащите органи; Предоставяне на експертно съдействие на държавните институции и правоприлагащите органи, в т.ч. и неправителствени организации, при подготовката на политики, стратегии, планове за действие и законопроекти в области, свързани с националната, регионалната и международната сигурност, опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, защита на човешките права и други дейности, свързани с Да разработва или подпомага развитието на политика по овладяване или намаляване на отрицателното въздействие върху обществото на различни фактори; Утвърждаване ролята на диалога като средство за постигане на Обединяване на усилията за гарантиране на възможно най-добрата превенция на професионалния риск; Разработване и реализиране на различни програми и инициативи, национално и международно сътрудничество, които да доведат до реално подобряване на социално-икономическия статус на семействата на загинали при изпълнение на служебните си задължения лица от правоприлагащите и правоохранителните органи; Развиване на социална дейност чрез различни програми и инициативи, национално и международно сътрудничество, които да доведат до реално подобряване на социално-икономическия статус на членове на сдружението, техните семейства и обществото като цяло; Проучване и реализиране на възможностите за организиране и провеждане на регионални и национални конференции, конгреси, кръгли маси, семинари и други обществени прояви, съвместни обсъждания на други инициативи на национално и международно ниво по проблемите на националната сигурност, обществения ред и борбата с престъпността; Участие в разработването и изпълнението на национални и международни проекти във връзка с и разработване и публикуване на доклади, анализи, проучвания и други материали, свързани с , както и сътрудничество и партньорство с национални и международни институции и организации, работещи в сферата на националната и международната сигурност и регионалното сътрудничество; Популяризиране на проблемите на международната сигурност и сътрудничество и тяхната превенция в международен мащаб, както и на най-добрите национални и международни практики в областта на националната сигурност и противодействието срещу престъпността; Извършване на други дейности, свързани с , които не са забранени от закона.