Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

ЗАКРИЛА НА БЕЗГЛАСНИТЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Защита правата на животните; лобиране в парламента, държавни и общински структури за гласуване на адекватни пправни норми гарантиращи защита на животните; пропагандиране и утвърждаване в българското общество птритнципите на хуманно отношение към животните; осъществяване на граждански контрол върху компетентните държавни и общински институции задължени по силата на закона да осъществяват дейности по защита на живота и здравето на животните; разяснителна работа сред населението за сигнализиране на компетентните институции при случаи на незаконосъобразно поведение спрямо животните; установяване на контакти и съвместна дейност с местни и международни институции ангажирани с правата на животните; взаимодейстнвие с организации със сходна .