Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

120 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Фондацията има неправителствен, неполитически и нерелигиозен характер, като ще преследва следните n1. Насърчаване на научно-изследователската дейност в областта на правото и международните отношения.n2. Усъвършенстване на процеса на университетско обучение по специалностите "Право" и "Международни отношения", включително и придобиването на практически умения. n3. Осъществяване, поддържане и насърчаване на изяви на завършили специалностите "Право" и "Международни отношения". nnДейностиnnЧл. 8. (1) За постигане на извършва следните дейности:n1. Организиране, финансиране или популяризиране на разработки в областта на правото и международните отношения с приложен и научен характер на студенти, докторанти, специализанти или преподаватели от Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".n2. Организиране, финансиране или популяризиране на научни, творчески и тържествени изяви на студенти, възпитаници и преподаватели от Юридически факулет на СУ "Св. Климент Охридски".n3. Организиране и популяризиране на срещи на възпитаници и завършили Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".n4. Осъществяване на учебни и научноизследователски програми в областта на правото и международните отношения.n5.Организиране и подпомагане провеждането на симпозиуми, семинари, конференции, кръгли маси, конкурси в страната и чужбина.n6.Организиране и подпомагане на обмена между преподаватели и студенти от Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и преподаватели и студенти от чуждестранни научни организации и институти.n7.Организиране и подпомагане провеждането на краткосрочни специализацииина преподаватели и студенти в страната и чужбина при направени еви дарения.n8.Подпомагане изграждането на обекти с учебно или научно-изследователско предназначение, ползвани от Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".n9.Организиране на информационна дейност относно с оглед привличане на дарители от страната и чужбина.n10. Подпомагане на проекти, свързани с развитието, разпространението и популяризирането на научни постижения в областта на правото и международните отношения.n11. Създаване и поддържане на контакти с лица и организации в страната и чужбина, чиято дейност е в областта на правото и международните отношения.n12.Отпускане помощи, стипендии и награди на конкурсна основа при направени еви дарения.n13.Осъществяване на правни изследвания и изготвяне на проекти за нормативни актове по възлагане. nnФондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност на Фондацията, като приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на . Предметът на стопанска дейност на Фондацията ще включва:n1.Организиране на образователни мероприятия в областта на правото и международните отношения.n2. Подготовка и издаване на печатни материали в областта на правото.nФондацията може да осъществява и други дейности, разрешенн от закона, които са свързани с реализация на й.