Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21

НПО Профил

АРТ СТУДИО ШАРЕНИ ПРЪСТИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да съдейства за развитието и просперитета на образованието, материалното положение, културното развитие на гражданското общество; Развитие и утвърждаване на политики, подходи и стандарти за себеизразяване в областа на изкуствата; Оказване на съдействие и сътрудничество на държавните и местни органи на властта при създаване на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до културното развитие на обществото.nСредства за постигане на nСтимулира обмена на полезни практики, ноу-хау, знание и експерти между сдружението и организации от страната и чужбина; Разработва иновативни подходи, пилотни проекти в областта на изкуствата и работата с деца; Организира щи, симпозиуми, семинари и другиза постигане на си; Дава становища по проекти и нормативни актове, които имат отношение към Участие в сдружения с други български международни организации nПредмет на допълнителна стопанска