Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

НПО Профил

МУЗЕОН

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да развива и утвърждава духовните ценности чрез провокиране на творческата и техническата креативност и подпомагане на личностната реализация; Да съдейства за духовното и интелектуалното развитие, възпитанието в дух на високи , хуманизъм, съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението към човешката личност; Да способства за международния културен обмен и развитието на културата, да съдейства за социализацията на архитектурни и археологически паметници; Да допринесе за модернизацията в образованието и професионалната подготовка, да съдейства за квалификацията и преквалификацията на работната сила; Да осигурява и съдейства за осигуряването на постоянна експертна и обществена подкрепа за различни материали и системи на обучение „Zn Art“; Да допринесе за синтеза между изкуството, науката, образованието и високите технологии; Да насърчи социални, културни и други дейности и проекти, свързани с развитието на потенциала на обществото.nСредства за постигане на Иницииране, организиране и участие в национални и международни прояви (фестивали, семинари, конференции, обучителни, експертни и изследователски форуми, кръгли маси, конкурси, състезания, пленери, симпозиуми, панаири, изложения, олимпиади и др.), свързани с изкуството, науката, образованието и високите технологии; Създаване на музейни и модерни колекции въз основа на класически и съвременни технологии („Zn Art“ и др.), които да експонира в музеи, галерии и други подходящи за та места; Организиране и поддържане на центрове за обучение и подготовка по „Zn Art“ и други форми на обучение, свързани с високите технологии, изкуството и науката; Работа за структуриране и развитие на проекти, свързани със „Zn Art“, високите технологии, изкуството, науката и образованието; Провеждане на информационни, комуникационни, социализиращи и пропагандни кампании; Популяризиране на и резултатите от дейността на Фондацията чрез всички средства на обществената гласност; Осъществяване на контакти и взаимодействия с други национални и международни организации със сродна дейност с обмяна на опит и информация, изпълнение на общи проекти, както и изграждане и участие в различни мрежи от сътрудничества и партньорства, които имат сходни Подпомагане на културата и реализация на социални и образователни проекти; Издателска, рекламна, маркетингова и информационна дейност, представителство на международни юридически и физически лица, и всички други дейности не забранени от закона, обезпечаващи реализирането мисията и „МУЗЕОН“.