Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18

НПО Профил

МОЯТ ГРАД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подкрепя развитието и увтърждаването на духовните ценности и гражданското общество във Варна; да разработва и реализира проекти за финансиране на дейности в сферата на защита на човешките права, здравеопазването, културата, образованието, социалната сфера, младежките дейности и спорт, екологията; да стимулира междусекторни партньорства, привлича различни заинтересовани страни да си сътрудничат при решаване на обществено значими теми и проблеми; да подпомага социално уязвими групи от населението за социалното им включване, интегриране и личностна реализация.