Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

НПО Профил

ВОДИЦА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Изграждане на гражданско общество; подобряване качеството на живот; подпомагане и защита интересите на членовете на сдружението; подобряване на инфраструктурата с привличане на инвестиции; създаване на активна бизнес среда и повишаване нивото на образованост на населението; подпомагане на подрастващите млади хора; стимулиране развитието на селски туризъм, физическа култура, масов спорт и спортни мероприятия; повишаване на здравната култура и подобряване на здравословното състояние; запазване на традиционните ценности - морал,семейни ценности, традиции, обичаи и занаяти; стимулиране развитието на просветната и културна