English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

ФОНДАЦИЯ " ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Образование

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Да насърчава и подпомага гражданската инициатива на младите хора в България; да подпомага утвърждаването на гражданското общество, чрез споделяне на знания и провокиране на интерес и креативност на младежта; да насърчава доброволческото включване и реализацията на доброволчески дейности и по-специално да работи за популяризацията на доброволчеството сред хора от всички възрасти и по-специално сред младежи, професионалисти и експерти; да съдейства за духовното и интелектуално развитие на български деца и младежи, възпитаването им в дух на хуманизъм, съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважението към човешката личност; да насърчава интереса към гражданското образование сред младите хора, да работи за насърчаване на предприемчивостта на младите хора и тяхното активно включване в обществения и икономически живот; да подпомага създаването на интернет- базирани бази от знания със собствен достъп и свободно (отворено) съдържание; да подпомага развитието и устойчивостта на младежки граждански стуктури и организации; да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции; да подпомага дарителите при осъществяване на личните и корпоративните им благотворителни намерения чрез консултиране относно сфери и каузи, които са социално значими и се нуждаят от подкрепа; да съдейства за подобряване на връзката между бизнеса и гражданския сектор; да сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигане на да покрепя други организации, имащи подобни , да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове в страната и чужбина.