Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07

НПО Профил

,АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С КОАГУЛОПАТИИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Защита на правата на хората болни от Коагулопатии.nn2. Подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора болни от коагулопатии и адаптирането им към обществото.nn3. Подпомагане на професионалното развитие и квалификация на изследователите и медиците в областта, свързана с диагностиката, лечението и рехабилитацията коагулопатии. nn4. Запознаване на обществото с особеностите на заболяването, диагностицирането, лечението и рехабилитацията, физиологическите и психологически последствия от него.nn5. Насърчаване, подпомагане и развитие на изследвания за коагулопатии в РБългария и в чужбина.nn6.Създаване на контакти с подобни организации в страната и чужбина.n7. Осъществяване на контакти и постоянен диалог между Асоциацията и ръководните органи и инстанции в РБългария, имащи отношение към това заболяване /Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална здравноосигурителна каса, Агенция по лекарствата, Национална трудовоекспертна лекарска комисия и др./ n8. Предприемане на мерки за преодоляването на емоционалните последствия от заболяването. Професионална преквалификация и социална рехабилитация на хората с коагулопатии.n9. Осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от коагулопатии в РБългария и чужбина.nnСредства за постигане на n1. Подпомагане и съдействие за осъществяване на комуникацията между хората с коагулопатии и държавните институции.n2. Запознаване на обществото с проблемите на хората с коагулопатии.n3. Подпомогане социалната рехабилитация и професионална ориентация на хората с коалугопатии.n4. Организира и подпомага реализирането на изследователските проекти в областта на лечението на коагулопатии.n5. Организира и подпомага обучението в страната и чужбина на специалисти по изследването и лечението на коагулопатии.n6. Съдейства на специализираните държавни и медицински органи и организации за създаване и функциониране на лаборатории, кабинети и центрове за лечение и изследване на заболяването.n7. Организиране на научни срещи, симпозиуми, конгреси, конференции, спонсориране на издателска дейност в областта на диагностицирането, лечението и рехабилитацията на коалугопатии.n8. Създава международни контакти за съвместни разработки, за работа и специализация на български учени в чужбина за лечение на болни от коагулопатии.n9. Оказва на съдействие на изследователски, образователни и други институции, чиято дейност е свързана с „Асоциация на хората с коагулопатии”.n10. Открива на постоянни и временни информационни центрове в страната и чужбина и други аналогични структури в съответствие с българското законодателство и законодателството на приемащата страна.n11. Поддържа на контакти и си сътрудничи със специализирани информационни центрове по редки болести, във връзка с обмен на информация, относно лицата, които страдат от коагулопатии.