Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

НПО Профил

БЪЛГАРИЯ РОМА ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Интеграция на ромите в Република България; Създаване на подходящо пространство, което да даде възможност на българските роми да ползват услуги. Повишаване на чувствителността на мнозинството и на държавните институции по проблемите на бита и въпросите свързани с правата им; Иницииране на диалог с институциите на местно и национално ниво по повод съблюдаване правата на общността и подобряване междуетническия диалог в съответните населени места; Събиране и обобщаване на информацията за регионалните проблеми на ромите и съдействия за тяхното решаване; Разработване и реализиране на здравни и образователни програми , създаване на работни места и подпомагане на нуждаещи се граждани; Приоритетно направление е работата с деца. Създаване на Информационно културен център за интеграция на ромите,който им предлага услугите си като им предоставя информация за широк кръг въпроси,като дейности за свободното време, спорт ,култура,настаняване,сдружения,временни работни места, професионално ориентиране и реализация.