Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

НПО Профил

СНЦ `Млади, активни, креативни`

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
Да създава условия за активизиране ролята на младежите и хората в неравностойно положение в обществото; да насърчава здравословния начин на живот и спорта сред младежите; да подпомага социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежи в неравностойно положение и лица с увреждания; да стимулира младежката активност и изяви на младежи, живеещи в селски изолирани райони; да подпомага свободния обмен на идеи и информация, на научни знания и интелектуални ценности; да подпомага партньорството между младежи от различни организации и населени места при решаване на конкретни граждански, социални и екологични проблеми.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да създава условия за активизиране ролята на младежите и хората в неравностойно положение в обществото; да насърчава здравословния начин на живот и спорта сред младежите; да подпомага социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежи в неравностойно положение и лица с увреждания; да стимулира младежката активност и изяви на младежи, живеещи в селски изолирани райони; да подпомага свободния обмен на идеи и информация, на научни знания и интелектуални ценности; да подпомага партньорството между младежи от различни организации и населени места при решаване на конкретни граждански, социални и екологични проблеми.nСредства за постигане на разпространяване на информация и популяризиране на положителния опит и успешни практики в района; разработване и осъществяване на проекти и програми пред регионални, национални и международни организации; установяване на сътрудничество с държавни институции (министерства, местни власти и агенции), неправителствени организации и физически лица с тяхното ангажиране и приобщаване към и дейността на сдружението.