Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

НПО Профил

БЛАГОДАРНОСТ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

• Подпомагане на маргинализирани общности, хора от уязвими групи, в неравностойно положение, техните семейства и организации, за осъществяване на тяхното активно социално включване и независим живот, в това число улесняване достъпът им до информация, публични услуги, осъществяване на обучения за придобиване на умения, подпомагане в трудовата им реализация, създаване на социални мрежи за общуване, взаимопомощ, предоставяне на консултации и услуги директно и с помощта на Интернет, осигуряване на условия за включване в културно-масови, спортни, туристически и други дейности, осъществяване обмен на добри практики с други държави;nn• Овластяване на уязвими групи от обществото, като се създават възможности техни представители да се застъпват за своите права и нужди и да участват в процесите на вземане на решения и формиране на политики; n• Развитие на активно гражданско общество, чрез повишаване на знанията на българските граждани за процеса на европейската интеграция, популяризиране на социалните и екополитики в законодателството, политиките и стратегиите за развитие на Европейския съюз, развитие и подпомагане на обмен в областта на културата, науката, изкуството, образованието и професионалната подготовка;n• Укрепване капацитета на гражданския сектор по отношение на неговата роля на застъпничество и активно участие в процесите на правене на политика и вземане на решения на местно и национално ниво.