Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Търговско-промишлена палата Враца

Търговско-промишлена палата Враца

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Насърчаване на икономическото развитие
Професионални организации

Мисия на организацията
Мисията на Търговско- Промишлена Палата- Враца е да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите, да съдейства и подпомага икономическото развитие на северозападния регион, да разработва регионални стратегии за развитие, и съдействие за тяхното реализиране. Да разработва и реализира регионални, национални и международни инфраструктурни проекти в сферата на селското стопанство, преработвателната промишленост, както и подкрепа на кредитния процес за МСП в региона, да мобилизира и координира дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за постигане на съгласие и сътрудничество. Да съдейства за предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции. Да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация като постига повишаване на ефективността при търсене на работа и конкурентоспособността на безработните на пазара на работна ръка и повишаване на квалификацията им.
ТПП Враца работи също така за стимулиране на предприемачеството в региона, насърчаване и подпомагане на МСП, съдействие за включване в програми за кредитирането им, осигуряване на достъп до кредитни институции и кредитни линии, планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне на проекти- обвързващи пазара на работната сила с развитието на икономиката, опазване и възстановяване на околната среда в контекста на устойчивото развитие на региона чрез разработване и реализиране на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура.

Търговско- Промишлена Палата Враца също така може да предложи на своите клиенти следните услуги:
- Вписване в Търговския регистър на Палатата на фирми (ЕТ, ООД, АД, СД) и търговски представителства на чуждестранни лица;
- Бюро инфобизнес- предоставящо информация относно различни бизнес въпроси;
- Бизнес център- бизнес срещи, бизнес делегации у нас и в чужбина и други;
- Бюро консултации- осигуряващо устни и писмени консултации върху различни въпроси, отнасящи се до вашия бизнес;
- Глобални стандарти GS1;
- Бюро преводи и легализация;
- Арбитражен съд- за разглеждане и разрешаване на международни арбитражни въпроси, както и спорове между Български фирми;
- Център професионално обучение;
- Център за професионално обучение;
- Европейски информационен център- Europe Direct;
- Център за подпомагане и консултиране на малкия и среден бизнес в Европа- Enterprise Europe Network.

За повече информация относно ТПП Враца и предлаганите от нас услуги, посетете: https://www.cci-vratsa.org/

Цели на организацията
- Да подпомагаме, насърчаваме, представяме и защитаваме икономическите интереси на нашите членове
- Да стимулираме експорта
- Да насърчаваме навлизането на българските фирми на европейските пазари
- Да работим за повишаване на фирмената култура и конкурентоспособността на местните фирми
- Да съдействаме за привличането на чужди инвестиции в полза на българските малки и средни предприятия
- Да запознаваме местните власти (общинска и областна) с мненията и становищата на нашите членове
- Да насърчаваме и подпомагаме започването на нов бизнес
- Да подпомагаме местното бюро по трудова заетост и да съдействаме за намаляване на безработицата в региона

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2023

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
- "KIDS" – Уникална концепция за пътуване в зоната Румъния - България за деца и техните семейства”-Имащ за цел да подобри популяризирането и валоризирането на природното и културно наследство от трансграничния регион.

- "Learning by Doing"/ "Учене чрез практика“ - За изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионалн образование и обучение.

- Втори шанс за успех в предприемачеството 2REVIVE- който цели изграждане на самоувереност, информираност и ефективност у стартиращи отново предприемачи и разбиращо отношение към тях чрез насоки и менторски взаимоотношения, с цел повторно стартиране на успешен бизнес.

- Проект “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“- с цел подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство в
трансграничния регион - областите Враца и Русе, България и окръг Олт, Румъния и увеличаване броя на туристическите нощувки.

- „Dialog for Innovation And LOcal Growth“- който има за цел да подобри ефективността на иновативните политики за регионална конкурентоспособност, чрез създаване на модел за работа в мрежа и обмен.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Търговско промишлена палата - Враца има за да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите и по-конкретно: съдействие и подпомагане на икономическото развитие в Северозападен регион на България; разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране; разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти в сферата на селсктото стопанство, преработвателната промишленост и подкрепа на кредитния процес за МСП в региона; мобилизиране и координиране на дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с постигане на съгласие и сътрудничество; предприемане и оъсществяване на иниицативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции; подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни медии, с популяризирането на свободната инициатива на гражданите.nТПП - Враца има за да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и по-конкретно: да се постигне повишаване на ефективността при търсене на работа и конкурентноспособността на безработните на пазара на работна ръка, както и подобряване на тяхната квалификация. Стимулиране на предприемачеството в региона; насърчаване и подпомагане на МСП в региона; съфействие за включване в програми за кредитиране на МПС; осигуряване на достъп до кредитни институции и кредитни линии - еви и обслужващи; планиране, популяризиране, подпомагане, изготвяне и координиране на проекти, обвързващи пазари на работната сила с развитието на икономиката. ТПП-Враца има за да работи за опазване и възстановяване на околната среда в контекста на устойчивото развитие на региона, чрез разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура.