Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

АВИС

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага материално и финансово:- партии и организации, правозащитни сдружения, печатни издания, институти и лица, ръководени в своите и действия от стремеж за съхраняване ценностите на демокрацията, борба с тоталитаризма и неговите рецидиви,с всички форми на империалистическо подтисничество, проникване и доминиране, както и различните проявления на идеологически и верски фундаментализъм, както и всяка форма на национал шовинизъм, расизъм и ксенофобия. n- Да съдейства за разпространяването на печатни издания в този дух.n- Да подпомага научно - изследователска и публистична дейност с такава насоченост.n- Да подкрепя материално лица, пострадали или застрашени от някоя форма на изброените социални злини.n- Да организира публични изяви в този дух.n- Да издава служебен бюлетин на фондацията.nДейността на Фондацията, поркиваща се с тези , ще бъде изцяло в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека, Конституцията на Република България и действащото законодателство. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура, да подпомага материално и финансово партии, организации, правозащитни здружения, печатни издания, институти и лица, ръководени в своите и действия от стремежа за съхраняване ценностите на демокрацията, борбата с тоталитаризма и неговите рецидиви, от всички форми на политическо потисничество, проникване и доминиране, както и с различни проявления на идеологически и верски фундаментализъм, както и всяка форма на национал - шовинизъм, расизъм и ксенофобия, да съдейства за разпространението на печатни издания в този дух, да подпомага научно - изследователската и публицистична дейност с такава насоченост, да подпомага материално лица, пострадали или застрашени от някоя форма на изброените социални злини, да организира публични изяви в този дух, да издава служебен бюлетин на фондацията. Средствата с които фондацията, ще постига своите да организира национални и международни срещи, симпозиуми, курсове и семинари, ще подпомага размяната на посещения, ще разпространява идеите си чрез печатни средства, аудио и видеотехника и фотография, за популяризиране на своята дейност ще използва печата, радиото и телевизията, изгражда свои звена, наема и поддържа съответни бази, като сгради и помещения, подходящи за нейната работа, осъществява сътрудничество с български и международни оранизации и ведомства, които имат подобни или близки , като търси съдействие чрез обмен на литература, специалисти, информация и други подходящи форми, развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, защита правата на човека, за образование, наука и култура, както и социално подпомагане на регионалното развитие.