Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

НПО Профил

ЕГО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане развитието и утвърждаването на духовните ценности ,подпомагане на развитието на здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура на населението; подпомагане на социално слабите и инвалидите и лицата нуждаеще се от специални грижи; работа с деца; развитие на гражданското общество; защита на човешките права; превенция и защита срещу трафика на хора.