Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

Индустриален Клъстер Сигурност

Индустриален Клъстер Сигурност

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Професионални организации
Друго

Мисия на организацията
Създаване на по добра бизнес среда и бизнес условия ,чрез участие и разработка на становища, проекти и измениния на нормативни актове, предложения , в полза на членовете на клъстера;
Да предоставя възможности за използването и внедряване на иновации, полезни модели, научно-приложни разработки в дейността, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на членовете като повишат производителността им и намалят себестойността на услугата;
Създаване на корпоративна идентичност – Марка на клъстера- гарант за качество услугите за сигурност предоставяни от членовете и компетенции
Разработване на „Стандарт на ИК ” за услугите , неговото популяризиране внедряване и усъвършенстване
Създаване на „Център за обучение и квалификация ” и „Център за внедряване, надграждане и въвеждане на Секторния компетеностен модел и оценка на компетенциите ”

Цели на организацията
съществяване на контакти, инициране на съвместни дейности и участие с институции, органи, организации в това число и международни, за разработване и промени на нормативната уредба, стандартите, за създаване на конкурентноспособна, устойчива бизнес среда;
Подпомагане и реализиране на бизнес партньорства и експертни съвети ;
Трансфер и внедряване на иновативни решения, ноу-хау и създаване на информационни бази за сектора ;
Изготвяне на проекти за конкуретноспособност и иновативност и кандидастване в национални и международни финасови програми и институции;
Участие и организиране на национални и международни срещи, конференции , семинари, изложби , фирмени програми , маркетингови услуги и информационни такива
Извършване на всички други дейности незабранени от Закона.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2007

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи