Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

НПО Профил

Образователен форум

Образователен форум

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Фондация „Образователен форум” е определила своята мисия като изпълнение на инициативи за насърчаване на социалната отговорност в българското общество.

Цели на организацията
Стратегическа цел - да съдейства за духовната и интелектуална реализация на гражданите, за утвърждаване принципите на хуманизма, на толерантността, на взаимното разбирателство, на свободата на мисълта и словото, на справедливостта и равноправието, на зачитането на човешките права и особено правото на образование и труд за всички.

Ценности
знание
диалог
зачитане
отговорност
прозрачност
сътрудничество.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Красивото наименование ФИОРЕ (цвете) се роди само от идеята на Фондация „Образователен форум” да създаде „Форум за Иновативни Образователни Ресурси от Европа” чрез споделяне на безценния опит на участници в образователни мобилности, получили подкрепата на европейската програма за образование и обучение „Учене през целия живот”.

Всяка година значителен брой професионалисти в областта на образованието и професионалното обучение осъществяват квалификационно обучение в европейски образователни системи. По време на тези обучителни визити те се запознават с нови идеи, иновативни решения на общи за всички системи въпроси, оригинални организационни подходи, виждат ефективността на специфични структури и работа на екипи и т.н. Въпреки отчетите и презентациите, които предоставят след завръщането си, ние установихме, че огромна част от тези иновативни идеи остават единствено като индивидуално равнище на знание.

Какво би станало, ако цялата професионална общност в страната ни има достъп до тях, ако се формира един източник на общи ресурси с мощни и постоянни енергийни импулси за по-добро образование, за приложение и адаптиране на идеи, за съвети, за оживяване на ценността на добрия опит, за изпробване на приложимостта на отлично функциониращи механизми и поведение?

Този източник на ресурси е вече в ръце ни - ФИОРЕ ще се разраства от ден на ден с вашите разкази за всичко видяно и премислено по време на обучението и мобилността ви. Всяка идея, която ви е впечатлила и възхитила, може да е приложима някъде днес или утре, да бъдат създадени условия за директно въвеждане или за адаптиране, може да създаде интерес у някой да търси допълнителна информация и партньорство, може някой да потърси вас за още впечатления или допълнителна информация, пречупена през вашия поглед…

Щастливи сме да творим заедно ФИОРЕ . Искрено вярваме, че ФИОРЕ ще бъде живата книга на устойчивото европейско образователно бъдеще. Благодарим ви за времето, което отделяте за обогатяване, както и за използване на ценностите на ФИОРЕ!

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
март 2012 В изпълнение на мисията си за утвърждаване правото на образование и европейски ценности за всички граждани Фондацията стартира проект ФИОРЕ, насочен към устойчивост на резултатите от придобиването на иновативни идеи и практики чрез Европейската програма за образование и обучение "Учене през целия живот".

август 2011 Фондация „Образователен форум” спечели финансова подкрепа от Институт Отворено общество за проекта си „За правото ми да давам”. Проектът е насочен към създаване на добра практика за включване на младежи от ромски произход в доброволчески дейности в спорта. Изпълнението на този проект ще привлече общественото внимание върху рисковите групи от населението, които по една или друга причина са в социална изолация и организацията на доброволчески дейности в страната не отваря врати пред тях, а отново ги поставя в изолация – позицията на проекта е, че ромските младежи, освен формалното право на участие, трябва да получат и допълнителна подкрепа за осмисляне, използване и защитаване на правото си да бъдат доброволци.
Като организатор на проекта Фондация „Образователен форум” ще създаде условия за доброволческо участие в подготовката и реализацията на спортни събития на 30 ученика от ромски произход, възпитаници на 75 Основно училище в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски” – София. Проектът предвижда и разширяване на разбирането относно принципите на доброволчеството и ползата от развитието му за всички социални групи и в по-широк план – родители, учители и др.
Проектът е разработен в рамките на програма „Овластяване на безвластните по време на криза” – втора фаза (Институт отворено общество) http://www.osf.bg/
Интернет страница на проекта: http://zapravotomidadavam.hit.bg/

15 април 2011 - По покана на Регионална колегия - Варна към Камарата на независимите оценители в България Ивайло Чопаков, председател на Фондация "Образователен форум", изнесе лекции на тема "Актуални проблеми на оценителната практика при отчуждаване на имоти ". Семинарът е част от поредица методически семинари за повишаване квалификацията на независими оценители в страната, както и на представители на публичната администрация във връзка с управлението на държавната и общинска собственост.
Повече за проекта:
ttp://www.ciab-varna.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71:-q-q&catid=36:news&Itemid=69


2010 - 2013 Фондация "Образователен форум" е партньор в изпълнението на проект "Квалификации за работа по алпийски способ", програма Леонардо да Винчи/ трансфер на иновации. Фондацията има задължението да осъществи външното оценяване на качеството на управление и изпълнение на проекта.
Интернет страница на проекта: http://project-tsc.com/


2010 - Превод, издаване и резпространение на „Ръководство за използване на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити” (ECTS User’s Guide),2009 ЕК

2009 - партньорски дейности (обучителни лекции и печатни материали) по проект „Изграждане на национална мрежа за взаимодействие с администрацията” на Фондация Битие

2008 - Организиране на концерти на духов квинтет „Солистите на Българското национално радио” в Благоевград и Сандански

2008 - Издаване на книгата „Бунт в рая”, авт. Ктут Тантри; презентация на книгата с участието на танцов самодеен състав към Посолството на Република Индонезия

2008 - Проучване на степента на информираност и възприемането от страна на работодатели на квалификационните степени във висшето образование (Съвет на ректорите на Република България)

2007 - Съставяне на сборник и превод на основните документи на процеса Болоня

2007 - Организиране на семинар на тема „Значение на висшето образование за регионалното развитие”, Видин, 29-30 юни