Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

Бъдеще за Варна

Бъдеще за Варна

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие
IT развитие

Мисия на организацията
Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза НПО „Бъдеще за Варна“ и екип водещи експерти с дългогодишен опит по международни проекти, предлага на общини, държавни структури и неправителствените организации – партньорство и експертни дейности по:

– съвместно изпълнение;
– осъществяване на съдействие;
– координация във функция на водещ партьор и/или под партьор;
– подготовка и/или изготвяне на пред проектна документация;
– консултиране и изпълняване на дейности по изпълнение на съвместни проекти по Европейски, Национални и Общински грандове, свързани с обществени дейности по:

+ Изграждане, популяризиране, реализация чрез обществено обсъждане, координация с държавни или общински органи по създаване на е-парламенти /електронни парламенти/, обществени електронни съвети или друга електронна форма (по реда, определен от действащото законодателство) за по-ефективно, по-бързо обсъждане, гласуване, дискусия, генерация на законопроекти, предложения и законодателни инициативи при гарантирана широка обществена подкрепа и на широк кръг компетентни специалисти, прозрачност и публичност с цел подпомагане дейността на парламентарни и законодателни комисии към Народно събрание на Република България, държавни, общински, областни комисии или други органи на местно самоуправление. С цел запознаване на обществеността и по-широк кръг специалисти в дадена насока за бъдещата законова или друга рамка;
+ Разработка и координация с европейски и държавни органи с цел изграждане на единен електронен портал, интегрирана система или мрежа, интегрирането й към други съществуващи мрежи и платформи – държавни, общински и неправителствени с цел организиране на една обща комплексна електронна среда позволяваща едно по-активно и по-ефективно участие на гражданите в казуси разработвани от местната власт, или участието им във разработване и вземане на решения на органите на местно самоуправление и по места;
+ Разработка на е-Общини (електрони общини), е-Услуги (електронни услуги), други Интернет/Интранет хибридни системи или интеграцията им;
- Професионална реализация на най-съвременни Интернет базирани с-ми под X-cart, WordPress, PHP, Vtiger;
- Интеграция на съществуващи интранет системи на общински и държавни органи към проекти НПО „БВ“, към «Мрежа е-Демокрация България» или други системи;
- Интернет и Интранет платформи с контролиран достъп до информация по нива мембършип или допуск;


+ Разработка на CRM системи за електрона централизация по изпълнение на обществени поръчки, генерация на фактури, проформи, отчети, цялостно отчитност по поръчки, контракти, изпълнение на задачи, изпълнение на проекти, генерация на отчети, телефонни обаждания, достъп на нива и под нива към информация и документация;
+ Поддръжка и разработка на виртуални стаи (т.н. виртуални комисии) за комуникация и дискусия с контролиран достъп;

+ Развойна дейност и поддръжка на съществуващи държавни, общински и неправителствени електронни, интернет или интранет системи по координация и съдействие по изпращане на документи, декларации или заявления, административни жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси на общинското самоуправление, реализация на демократичните принципи;
+ Разработка, координация с държавни и общински органи с цел изграждане на единна електрона и интерактивна карта на България, на отделни градове и общини, интегрирането й към съществуващи мрежи и платформи – държавни, общински и неправителствени за организиране на една обща комплексна електронна карта и среда позволяваща едно по-активно и по-ефективно участие на администрацията, гражданите и обществеността чрез подаване в по-достъпна и по-ефективна електрона форма, и по-следваща визуализация на социално или обществено значими проблеми, актуални въпроси или обсъждани решения с цел постигане на по-добра координация, по-бързо решение от компетентните органи, по-добра обществена публичност при изпълнение, по-ефективен обществен и граждански контрол и само контрол;
+ Разработка на интегрирани системи с контролирана сигурност в достъп, контрол на информация, визуализация или обработка на информация;

Изпълнението на съвместни проекти Ви гарантира, че получавате професионално разработено от екипа ни експерти Интернет/Интранет проектно решение, с множество нива на контрол, интеграция, защита и криптиране – без аналог на подобна система като реализация днес в България (свържете с нас за демострация на възможности в интеграция на среда).

Цели на организацията
НПО „Бъдеще за Варна“ изпълнява дейности и оказва съдействие на общини, държавни структури и неправителствени организации по:

Устав: http://e-democracy.bg/index.php/us/

+ Организирането на инвестиционни форуми и симпозиуми, разработка на национални стратегии, обществената им популяризация, подобряване, съгласуване към европейски директиви и по разработка на национални и регионални инвестиционни проекти с пряка доходност в БВП /Брутен Вътрешен Продукт/ на Р България чрез реализация на „твърди” мерки и програми;
+ Привличане на инвестиции, инвеститори, браншови организации, бизнес структури, търговски камари и други стратегически партньори от България и чужбина, по планиране и организация на съвместни срещи с държавната, местната власт, гражданите и др. организации и институции с цел развитието на икономиката в България и в региона на град Варна;
+ Координация, планиране, популяризация, разработка и реализация на икономически стратегии, анализи, изпълнение на държавни, международни, европейски или други проекти, и ОП /Оперативни Програми/, като: „Транспорт”, „Региони в растеж”, „Конкурентост”, „Трансгранично сътрудничество” и други програми с цел развитието, на икономиката в България и в региона на град Варна;
+ Организирането на финансови, икономически, научни и други инвестиционни форуми, конференции, срещи, симпозиуми, подобряване и разработка на национални и европейски транспортни стратегии, намиране на решения на стратегически проблеми свързани с икономиката, а така също и основно в транспорта – трафик, задръствания, реорганизация на сухоземна, морска транспортна мрежа, инженерна инфраструктура, преодоляване на ограничения в достъп и в невъзможност от обработка на кораби, реорганизация, модернизация и проектиране на пристанища, транспортна и логистична инфраструктура в ЕС, страната и в региона на град Варна;
+ Привличане на чужди инвеститори, браншови организации и други партньори от България и чужбина, по организация, разработка и реализация на съвместни икономически стратегии, анализи, проекти, координация или съвместно участие по изпълнение на държавни, международни, европейски проекти или участия в ОП /Оперативни Програми/, други форми на съвместно участие като ПЧП /Публични Частни Партньорства/ с цел развитието на икономиката и бизнеса в България и в региона на град Варна;
+ Изграждане, популяризиране и реализация чрез обществено обсъждане, координация с европейски, държавни органи и институции, неправителствени организации и движения в реализиране на по-ефективна форма на участие на гражданите и експертите в създаваните и обсъжданите нови законопроекти с цел подпомагане дейността на парламентарните и законодателните комисии към Народно събрание на Република България, държавни, общински, областни комисии или органи на местно самоуправление;
+ Разработка на идейни проекти, техническа CAD документация, пред проектна документация за кандидатстване по проекти;
Съдействие по цялостна електрона интеграция на потока данни и документация;
Разработка и съдействие по 3D визуализация на проекти и инженерна инфраструктура;
Други специфични услуги в обществена полза.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание
Проект: „Иновационният проект „e-Общини“ (електронни общини) на НПО „БВ” има за цел да изгради напълно интегрирана, ефективна и прозрачна общинска администрация в полза на потребители: - граждани, - юридически лица, - неправителствени организации, - общински и други подразделения към общините в България.
Всяка община партньор по проекта получава възможност за реализация или в надграждане на своя пълноценна и напълно действаща електронна община т.н. «Е-Община» в реализирани възможности:
- за администрация и разпределение на потока постъпващата информация;
- в избор на обществени под партньори участници /като районни кметства, общински или други служби по интеграция/ по решение на значими обществени проблеми;
- в избор от широк обем опции предлагани към потребителите на електрони услуги /готови възможности в интеграция към Мрежата Е-Демокр@ция България или към други електронни обществени, ведомствени и институционни платформи в България/.
Участието Ви чрез «Е-Община» ще обезпечи на общината партньор, на обществени под партньори участници, на гражданите и на органите на местно самоуправление една обща «интегрирана точка за вход» т.н. интегрирана среда на електронно участие на гражданите при разработване и подпомагане във вземане на решения на органите на местно самоуправление, изпращане на декларации или заявления, жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси за общинското самоуправление.”
Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“

Имаме удоволствието да Ви предложим съвместна реализация на уникален портал „e-Община“ (електрона община) с множество в обем възможности по администрация, по надграждане в бъдеще или в реализирани в обем електрони услуги по интеграция към конкретна община в България участник в проекта на НПО „БВ”!

Всеки реализиран проект на «Е-Община» (електрона община) ще бъде уникален по себе си и по своята реализирана интеграция (в избор, в публичност и в достъп) към «Интерактивна карта на проблеми» 112.e-democracy.bg на България, на конкретен град или област, или в реализирани типови «Интерактивни карти» т.н. географски информационни системи, в която граждани и административни лица могат да сигнализират за нередности към общината (належащи ремонтни дейности, ВИК аварии, сметища и др.).

Предвижданите допълнителни опции, като предаване на живо в общините т.н. «Е-Община» на всички заседания, търгове и обществени поръки, с цел гражданите да са наясно с важни и съдбоносни за техния град решения. Това в значителна степен ще подобри обществената визия на общината партньор чрез реално подобряване на ефективността на общинска администрация работеща в полза на потребителите.


Пример проект на е-Община и в избор на интеграция: varna.e-democracy.bg
Пълна информация: http://e-democracy.bg/index.php/2016/07/28/e-municipality/

Чрез «Е-Община» в предлагано решение се предоставят възможности на общините и на техните граждани по:
– Обществено обсъждане на проекти на общината – идейни или в стадий на реализация;
– Е-подписки с гласуване в подкрепа на публикуваните проекти на община;
– Електронно подаване на въпроси към общински и регионални служби;
– Е-визуализация, е-контрол, е-подаване на сигнали, подаване на проблеми или похвали към община;
– Ползване на «Интерактивна карта» на община т.н. географска информационна система с възможности за визуализация на всички решени проблеми, проблеми в решение или вече получени обществени похвали от граждани и неправителствени организации за експедитивно отстранени сигнали от общински служби;
– Участие и обществено класиране в класация Топ 50 „Активни партньори” Е-Демокрация на общински или регионални служби по ефективност на общинска администрация в полза на потребителите и по получена обществена подкрепа;
– Реализация на справочник „Горещи телефони” на общински, регионални служби, техни партньори: НПО, социални служби, обществени сдружения и др. с пълна интеграция към «Интерактивната карта» на община;
– е-Диспут в обществено осъждане на становища на общински или регионални служби с цел подпомагане окончателното решение на значими обществени проблеми;
– е-Оценка в отговор на държавна инстанция по неотстранен сигнал или нерешен обществен проблем & Пълна история на обществени проблеми в общината;
– Мониторинг & Статистика & Анкетиране на неправителствени организации под партньори на община;
– Възможности в администрация, в създаване или в надграждане на електронни комисии т.н е-комисии към общината или виртуални дирекции на общини – публични, частично или напълно закрити, с различни възможности в членство, участие на граждани или в достъп – публичен, по препоръка на член и/или по покана;
– Възможности за интеграция на е-комисии или виртуални дирекции на общини със социална мрежа Facebook, Мрежа e-Democracy България и профили (акаунти) e-Democracy или Facebook;
– Други планувани възможности за интеграция;

Допълнителни възможностите в предлагано решение „Е-Общини” по интеграция с Мрежа Е-демокрация България:
1) Ползване на различни опции (множество електрони услуги);
2) Конкретен избор на общините в администрация (в публичност, количество публични профили e-Democracy, публични групи и електрони комисии с публичен достъп);
3) Реализирани възможности в надграждане;
4) Интеграция към съществуващи социални мрежи.


• Участие Ви чрез реализация на „Е-Община” и в интеграция с проекти на Мрежа Е-Демокрация България ще генерира значителен обществен актив за общината участник и за обществените й партньори - участници в проекта.
• Проекта „Е-Общини” предлага специално за малките общини или кметства не разполагащи с финансови възможности, с технически кадри или с вече реализирани сайтове в е-услуги към гражданите – едни уникално нови възможности за провеждане на широка обществена дискусия, в публичност или в получаване на обществена подкрепа за извършваната в обем обществена дейност.
• Конкретният избор на общините в предоставени към граждани и неправителствени организации е-услуги (електрони услуги) в обем, в избор или в публичен контрол, в значителна степен ще подобрят визуализация на извършваната от тях обществена дейност с единствена цел постигане на една широка обществена подкрепа в бъдеще за всяко постигнато постижение от обществен принос.
• Участието Ви днес в проекта и в избора Ви по интеграция на уникална е-Общност (т.н. е-Община) ще бъде един вид публично „огледало” за извършваната от конкретна община и административни служби в обем значима обществена дейност!

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проекти на НПО”БВ” 2014-2016: http://e-democracy.bg/index.php/causes/
1) Мрежа Е-Демокрация България - http://e-democracy.bg/index.php/about/
"Изграждане на единен портал система «Е-Демокрация», който да обединява системата , мрежата Е-Демокр@ция България и други платформи, предназначени за организиране на комплексна електронна среда. Целта на единния портал е разработване на интегрирана електронна среда за активно участие на гражданите за казуси разработвани от местната власт. Активното участие на гражданите се изразява във възможността им да уачстват във разработване и вземане на решения на органите на местно самоуправление, изпращане на декларации или заявления, жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси общинското самоуправление, реализация на демократични принципи, чрез гласуване на регистрирани граждани по въпросите, представени за обсъждане от общините, или регистрирани потребители - организации и държавни структури, и целяща постигане на взаимодействие със съществуващото електронните средства за публична отчетност на общините в България."
Единната система «Е-Демокрация» ще обезпечи на гражданите и органите на местно самоуправление обща «интегрирана точка за вход», която ще даде възможност за участие във вземане на управленски решения, публично обсъждане на официални документи и контрол на дейността органите за самоуправление."

2) Мега Проект „СУПЕР ВАРНА 2020“: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/super2020/
3) Контейнерен Терминал Panamax /post-Panamax клас съдове във Варна Проект №1 Panamax & №2 post-Panamax – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020?: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/panamax/
4) „Европейски Експо Център Варна – Фериботен комплекс&Логистичен Хъб“ за внос и износ – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020“: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/expo/
5) Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж в град Варна – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020?: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/ocean/
6) ВАРНА Монорелсова Транспортна Система (VnMTS) – Монорелсова железница – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020?: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/vmts/
7) «Интерактивна карта на проблеми» в България – 112.E-Democracy.BG
8) Проект Електронен "Експертен" Парламент: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/e-parliament/
9) Проект «е-Общини» (Електронни Общини) – 112.E-Democracy.BG: http://e-democracy.bg/index.php/2016/07/28/e-municipality/