Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Независими експерти за открито управление на гражданското общество

Неформална гражданска група
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Околна среда
Предоставяне на дарения/грантове

Мисия на организацията
Подпомага и информира гражданското общество в контактите със законодателната и изпълнителна власт в Р. България и Европейския съюз. Участва активно в мерки за опазване на околната среда и климата.

Цели на организацията
- Мониторинг и оценка на ефективността, независимостта и прозрачността на изпълнителната, съдебната и законодателната власти в Р. България и ЕС.
- Независима информираност на гражданското общество в Р. България и ЕС.
- Подобряване на управлението и функционирането на съюзните, държавните, общинските власти и органи чрез публичен контрол над тяхната дейност.
- Въвеждане на модерни инструменти за диалог, участие в граждански, обществени и други съвети, работни групи и органи към ведомства на трите власти, участие в кръгли маси; медийни изяви, пресконференции и други.
- Подпомагане с експерти при разработване на програми и проекти в съответни области.
- Изготвяне на становища за дейността на съответната институция.
- Разработка на проекти и управлението им в областта на екология, околна среда, климат.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи