Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

ВИТУС

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Местни инициативни групи
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Околна среда
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество и създаване на условия за подобряване качеството на живот, разпространяване на информация и идеи, реализиране на програми и проекти, насърчаване на обществени инициативи за развитие на гражданското общество, отговарящи на целите на сдружението, организиране и провеждане на: младежки дейности, доброволчески дейности свързани с активизиране на хората за подобряване качеството на живот в общността.

Цели на организацията
Цели на Сдружението са:

• развитие на гражданската култура и отговорност за утвърждаване на ценностите и принципите на гражданското общество;
• насърчаване развитието на общността
• подпомагане на личностната реализация и изява на младите хора;
• съдействие при социалната интеграция и подобряване качеството на живот на хората в неравностойно социално и културно положение и създаване на подкрепяща среда в общността;
• подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда;
• насърчава сътрудничеството между български и чуждестранни организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, околната среда
от страните членки на ЕС;
• насърчаване активността на младите хора в сферата на образованието, иновациите, културата, трудовата заетост, спорт-здраве за подобряване на достъпа и пълноценното им участие в обществения живот;
• участие в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот;
• да съдейства за популяризиране на творчеството на талантливи хора в страната и чужбина;

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи