Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Институт за културно наследство

Институт за културно наследство

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Мисия на организацията
Като неправителствена организация ИКН работи активно за осигуряването на равни възможности и подкрепа за образователна и културна интеграция на младите хора и за насърчаване опазването, съхраняването и интегрирането на културното наследство.

Цели на организацията
- да развива като обществена ценност съхраняването на историята и културата;
• да съдейства за духовната и интелектуална реализация на гражданите, за утвърждаване принципите на хуманизма, на толерантността, на взаимното разбирателство, на свободата на мисълта и словото, на справедливостта и равноправието, на зачитането на човешките права, особено правото на образование и труд;
• да допринася за развитие на регионално, национално и международно сътрудничество в изучаване, съхраняване, представяне и популяризиране на културно-историческото наследство, туристическите ресурси и природните богатства, опазването на околната среда;
• да реализира ефективни стратегии и практики за повишаване на професионалното и кариерно развитие.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание
Предоставяне на услуги и обучения по предприемачество и бизнес

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Социална работилница - 2014