Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01

НПО Профил

Аз-ът

Аз-ът

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Клубове по интереси
Образование
Друго

Мисия на организацията
Зачитане и уважение на човешките права и достойнство, отзивчивост, толерантност и позитивно отношение към света, организираност, дисциплина, лоялност, постоянен стремеж към развитие и усъвършенстване.

Цели на организацията
Преднамерена и организирана грижа за подкрепа на проактивно и просоциално личностно ориентирано развитие на лица в норма, както и на лица със специфични социалноповеденчески потребности чрез тяхното социално включване или по необходимост повторно социално включване, съответно адаптиране и реадаптиране.

Организацията използва следните средства за постигането на своите цели:

* Реализиране на индивидуална социалнопедагогическа подкрепа;
* Водене и работа с групи, семейства и общности;
* Работа в екип с други професионалисти;
* Развиване, усъвършнстване, квалифициране чрез нагласи за професионализиране, супервизия и интервизия, продължаващо обучение на специалистите в сътрудничество с организацията;
* Организиране на семинари и други национални и международни срещи по общи и конкретни въпроси в областта на целите;
* Провеждане, възлагане и подпомагане проекти, свързани с целите;
* Организиране на школи и курсове;
* Организиране и администриране на мероприятия в сферите на образование, наука, изкуство, култура и спорт;
* Публикуване и разпространение на материали в областта на своята дейност;
* Провеждане на публични кампании за постигане на целите:
* Осъществяване на благотворителна дейност;
* Сътрудничество с международни и национални държавни и местни органи, институции, физически лица, юридически лица и организации в страната и извън нея;
* Участие в национални и международни прояви;
* Извършване и на други дейности свързани с постигане на целите и незабранени от закона.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи