Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Първите три минути

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Здравеопазване, права на пациента
Образование
Социални услуги

Мисия на организацията
да насърчава, съдейства и подпомага развитието на първата помощ и спасяването в България чрез:
- Създаване и утвърждаване на авторитетни източници на информация в областта на първата помощ и спасяването.
-Създаване на предпоставки за качествен диалог за проблемите на първата помощ и спасяването в България.
- Разпространяване и популяризиране на първата помощ и спасяването в обществото и създаване правилна нагласа на обществото към тези дейности.
- Подпомагане разпространението на знания и умения в областта на първата помощ и спасяването и налагане на международните стандарти и практики в тази област.
- Насърчаване и подкрепа на граждански и професионални инициативи с отворен характер, свързани с развитието и популяризирането на първата помощ и спасяването.
- Подпомагане на качественото образование в областта на първата помощ и спасяването.
- Подпомагане на внедряването на съвременни технологии и добри практики за първа помощ и спасяване в България, вкл. популяризиране на употребата на Автоматични външни дефибрилатори на обществени места.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи