Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
09

НПО Профил

СНЦ Форум Активни граждани и демократично общество

СНЦ Форум Активни граждани и демократично общество

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Друго

Мисия на организацията
Мисията на СНЦ"ФАГДО" е активизиране на гражданското общество и участието му в утвърждаване на демократичните ценности. Да подпомага всички участници в процеса на управление и граждани и институции. Да информира гражданите за правата и задълженията им при участие в публични обсъждания и формиране на местни и национални политики.

Цели на организацията
1. Развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
2. Подпомага и обучава граждани, граждански организации при упражняването на правото им на информация.
3. Подпомагане на гражданите в достъпа им до информация и защита на гражданските права, чрез правно съдействие при подаване на жалби и сигнали или искане за достъп до информация.
4. Насърчаване отчетността и прозрачността в обществения сектор чрез осигуряване на достъп до публична информация и наблюдение върху работата на институциите. Прилагане на принципите на добро управление в публичния сектор.
5. Укрепване на демокрацията и съдействие за прилагане на принципите на добро управление.
6. Насърчаване на прозрачни регламенти в институциите. Повишаване чувствителността на държавните институции по проблемите на гражданите и по въпросите, свързани с правата им. Иницииране на диалог с институциите на местно и национално ниво по повод съблюдаване правата на гражданите.
7. Увеличаване на капацитета на граждани и неправителствени организации да участват ефективно в процеса на вземане на решения, регионално и местно управление, основано на 12-те принципа на добро управление.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи