Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

Химера

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Друго

Мисия на организацията
Спасяване и оказване помощ за лечение на страдащите, болни и нуждаещи се животни; осведомяване обществото за начините за опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно и жестоко отношение, и осигуряване на подходящи грижи и условия за живот. Организиране и провеждане на информационни и превантивни програми, насочени към здравето на жените; проекти, насочени към пациентите в България и здравословния начин на живот; подобряване взаимодействието между гражданското общество и институциите в областта на здравеопазването и други.

Цели на организацията
Защита на животните и тяхното жизнено пространство, и изследвания в тази област; защита на природата и опазване на околната среда; информиране и повишаване на осведомеността на обществото за защита и хуманно отношение към животните; кастрационни и осиновителни програми, информационни и обучителни програми; информационни и превантивни програми срещу заболявания на жените, особено с рак на гърдата и репродуктивни проблеми; защита на правата и интересите на хората с редки заболявания, както и на всички други пациенти в България, и изследвания в тази област; повишаване на здравната култура на обществото и други.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи