Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Аме

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Проблеми на децата
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията
Главната мисия на Фондация „АМЕ“е да обедини усилията на своите членове около идеята за ненарушаване и защита на правата на жените и децата, които са жертви на домашно насилие. Фондацията съдейства за изграждането на правозащитни мрежи в страната и чужбина за интегриране на националните и международните програми за защита правата на жените и децата жертви на насилие с помощта на практикуващи в тази област юристи. Съдейства за популяризирането на националните и международните стандарти и актове в областта на защитата на правата на човека. Фондацията осъществява защита и на правата на хората с различна сексуална ориентация и работи за предотвратяването на насилието основано на пола. Фондацията има общохуманни цели на равноправна и демократична основа между жените и мъжете. Цели се постигане на равнопоставеност на половете в българското общество и семейство. Фондацията развива достъпни психотерапевтични и юридически услуги, предоставящи професионална и компетентна помощ на тази група хора.

Цели на организацията
Фондацията, чрез обединяване на усилията на своите членове около идеята за ненарушаване и защита на правата на жените и децата жертви на домашно насилие посредничи между различни институции и координира техните усилия по проблемите на насилието срещу тези групи. Фондацията работи за повишаване на чувствителността на обществото и институциите и спрямо жертвите на домашно насилие. Оказва съдействие на жени жертви на насилие и техните деца; фондацията ще разходва имуществото си за развитие на гражданското общество, подпомагане на жертвите на домашно насилие, нуждаещи се от грижи, подпомагане на личностната реализация и защита на човешките права. Организиране на обучителни курсове за професионалисти, работещи по проблемите на насилието; рекламно-издателска дейност; организиране на конференции, семинари, кръгли маси, обществени дебати; разработване, изпълнение и реализация на проекти конкретно свързани с оказване на помощ на жени и деца жертви на насилие. Фондацията има общохуманни цели на равноправна и демократична основа между жените и мъжете Цели се постигане на здравословно общуване между хората и равнопоставеност на половете в българското общество и семейство. Фондацията развива достъпни психотерапевтични и юридически услуги, предоставящи професионална и компетентна помощ на жертвите на насилие.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание
Проектът „За бъдещето на децата“ има за цел създаване на център, в който да се извършват консултации и открити дискусии по темата за заболяването гастроезофагеален рефлукс, който засяга голяма част от новородените бебета и деца. Чрез създаването на такъв център родителите на деца със това заболяване ще могат да споделят опит и преживявания свързани с болестта с други родители и да присъстват на открити консултации от специалисти по темата. В тези открити уроци на родителите ще бъде обяснено какво представлява болестта и какви са начините за лечението й. Също така ще бъде им бъде проведен открит урок как да реагират в спешни ситуации.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проектът „Ден без насилие“ е насочен към най-уязвимата група на обществото децата. Много от тях са подложени на тормоз и насилие, както в училище, така и в дома си. Несигурната среда в която те живеят и учат е една от основните причини за ранното им отпадане от образователната система, намаляване на посещаемостта на училищните занятия и влошаване на резултатите им. Съвкупността от всички тези фактори води до прекъсване на образованието на много от тях и трудното им социализиране в обществото. Проектът адресира и отговаря на нуждата на българското училище от създаване на спокойна, приятелска и безопасна среда на обучение за деца, които са станали свидетели или жертви на насилие. Основната цел на проекта ни е да се предотврати насилието и тормоза над тези групи деца. В същото време проектът ни дава възможност за сътрудничество и партнъорство между училищното ръководство, училищния персонал, децата, родителите педагодическия персонал и екипа на фондацията ни