Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Алтернативни комплексни иновативни дейности - АКИД

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Околна среда
Проблеми на децата

Мисия на организацията
1. “АЛТЕРНАТИВНИ КОМПЛЕКСНИ ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - АКИД”, наричано по – нататък за краткост СДРУЖЕНИЕ, е доброволна независима самоуправляваща се организация на интелигенцията в гр.Кюстендил за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, екологията и физическата култура с цел да обедини и съхрани културната традиция в гр.Кюстендил. 2. Сдружението осъществява своята дейност на територията, както на град Кюстендил, така и на цялата страна и извън нея. 3. Сдружението развива своята дейност в съответствие със законите на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на своите органи. 4. Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, регистрирано по надлежния ред с финансова и административна автономия и организира своята дейност на принципите на стопанската сметка, самоиздръжката и обществената подкрепа като работи по годишен план със самостоятелна разплащателна сметка. 5. Сдружението е свободно, необвързано с политически партии и организации и ще провежда само прояви с общонационално и общочовешко значение. 6. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Цели на организацията
Сдружението ще постига своите цели чрез следните средства: - провеждане на срещи; - организиране на изложби за постиженията на дружествата и фирмите в града; - разработване и реализиране на проекти по открити програми и проекти с републиканско или европейско финансиране по които сдружението може да бъде бенефициент/ участие в програми и други инструменти за финансиране от Държавата; - доброволческа работа; - спомоществувателство; - събиране на дарения; - информиране, организиране, администриране и провеждане на срещи, семинари, конкурси, кръгли маси, конференции, симпозиуми, разяснителна дейност и участие в национални и международни срещи свързани с постигане целите на сдружението; - сътрудничество с други организации на областно, общинско, национално и международно ниво за постигане целите на сдружението; - друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване целите на сдружението.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2019

Описание
Проекта е свързан с огласяване на проблемите свързани със златодобива в района Кюстендил , Трекляно и Земен, като потенциално застрашени. Тъй като в тези райони има правени геоложки проучвания и са открити големи количества живак и арсен. Евентуална минна дейност в района би довела до екокатастрофа и безвъзвратно отравяне подземните и питейните водоизточници, както и въздуха.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проект с община Кюстендил : "Място за щастливи игри и красиви мечти". Беше подобрен и озеленен малък парк в центъра на с. Шипочано общ. Кюстендил. Беше изграден и малък навес като беседка с пейки и маси, за игри на шах, дама, за рисуване и други.