Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

НПО Профил

Фондация Образователно равенство – Аутизъм - България

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
Мисията ни е да докажем, че след направеното проучване и анализ, програмата, която сме избрали развива компетенциите на децата със специални образователни потребности до степен , в която те стават активни самостоятелни граждани, участващиу в социално- икономическия живот на България.

Цели на организацията
В проекта :”Прилагане на адаптирана образователна програма за деца със специални образователни потребности, в частност за деца с разстройства от аутистичния спектър “ , ние целим :
- да подобрим образователната среда да децата с разстройства от аутистичния спектър/ РАС/;
- да предложим индивидуална форма на обучение за всяко дете;
- да намалим социалната изолираност на децата с РАС ;
- да интегрираме децата с РАС в обществото на техните връстници с приблизително еднакъв старт;
- да обучим и квалифицираме кадри за работа с деца с РАС по специализирани програми, които се прилагат в други държави;
-да се създаде образователно звено към училище, където да
се апробира адаптирана образователна програма за деца с РАС.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2022

Описание
Достъпът до образование и наличието на подкрепяща среда за деца с нарушения от аутистичния спектър (РАС), които имат специални образователни потребности (СОП) са предпоставка за равнопоставеност и осигуряването на равни възможности, чрез създаване на условия за пълноценното им включване в обществото.
В България все още значителен брой деца с РАС не получават необходимото им образование или обучението се провежда в домашна среда, чрез прилагане на индивидуална форма на занимания. Въпреки, че индивидуалната форма на обучение предлага пряка ангажираност на преподавателите с децата, те се лишават от незаменимата възможност да общуват със своите връстници, с което да се научат да бъдат самостоятелни, равнопоставени и пълноценни членове на обществото. В резултат на това голяма част от техните възможности и социални умения остават недостатъчно развити. Дългосрочните последици от така прилаганият подход са трайна социална изолация, неконкурентно способност на пазара на труда, неумение за справяне с житейски ситуации.
Децата с РАС често са обект на дискриминационно отношение, точно поради социалното им изолиране още от времето на обучителният процес и сравнително малкият им опит с обществения и социален живот в образователните институции. Важно е да се знае, че аутизмът е състояние, което не се лекува, но се преодолява в различна степен с помощта на различни подходи и работа на мултидисциплинарен екип от специалисти - психолози, логопеди, специални педагози, учители и др., като различни видове подкрепа е необходима през целият им живот.
Осезаема е нуждата и от квалифицирани кадри, обучени за работа с деца с аутизъм, както в образователните институции, така и извън тях.
Така описаната ситуация, не води до качествено подобрение в състоянието на децата и шансовете им за реализация на правото на достоен живот спадат осезаемо.
Липсата на специализирана подкрепа в училищата, принуждава родителите да действат като помощник-учители, което налага същите да напуснат работа. По този начин, децата с аутизъм и техните семейства се изправят и пред значителни социални и икономически предизвикателства, които ги изолират допълнително от обществото.
В противовес на тази ситуация действа Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, който предоставя специалисти за обезпечаване на индивидуалните потребности на децата с проблеми в развитието. Експертният ресурс на центъра обаче е недостатъчен за да отговори на ежегодно нарастващите нужди на децата с РАС.
Във връзка с гореизложеното настоящето проектно предложение предвижда проучване и идентифициране на специализирана програма за обучение на специалисти за работа с деца с РАС, по която да преминат обучение не по малко от 3 специалиста на Фондация ,,Образователно равенство-Аутизъм-България. След успешно преминато обучение ще се създаде образователно звено за работа с деца с РАС към действащо училище.
Специализираните програми за обучение на специалисти за работа с деца с РАС по същество предлагат специфична структура и методология за проектиране и провеждане на учебния процес, който позволява да се трансформира ученето в стимулираща дейност, която приспособява индивидуалните способности и нужди на всяко дете. Методиките ще улесняват ученето чрез разработване на ясни планове за образователния процес и разделяне на материала на малки, достъпни части и елементи, които позволяват на учениците да се учат със собственото си темпо и въз основа на индивидуалните си способности. Този подход впоследствие дава възможност за разработване на индивидуална учебна програма за всяко дете.
След първия етап на обучението, поне трима от обучените специалисти на Фондация ,,Образователно равенство-Аутизъм-България“ по специализираната програма ще могат да работят с децата в училище, като през първата учебна година, използвайки модела на проекта ще се обучават не по малко от 9 деца с РАС.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
- 19 януари 2017 г- благотворително събитие за разширяване на дневен център “Дъга” ;
- ежегодно честване на международния ден на хората с проблеми от аутистичния спектър;
- организирани бойни спектакли в помощ на децата-аутисти под надслов :АЗ СЪМ РАЗЛИЧЕН, АЗ СЪМ БОЕЦ , с патрон на събитията Албена Ситнилска, световен шампион и многокртен европейски шампион по таек ундо
-събиране на учебни материали и игри за децата от пилотния клас.