Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

НПО Профил

Ела и Ти

Ела и Ти

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Околна среда
Социални услуги

Мисия на организацията
подпомагане на лица в неравностойно положение, техните придружители, родители, близки. Създаване на предпоставки за изграждане на трайни трудови навици и умения у лицата с увреждания. Подпомагане на семейства с членове в неравностойно положение, увреждания. Повишаване на социалния, образователния, трудовия, обществен и граждански статус на хората в неравностойно положение, като подпомага тяхната реализация, адаптация и обществена изява. Изграждане на съзнание за опазване на околната среда и оползотворяване на отпадъците чрез превръщането им в нови, полезни вещи и ефективно използване на ресурсите. Намаляване на количеството отпадъци. Увеличаване броя на ангажираните с отговорно отношение към природата. Популяризиране на изграждане на съзнание за опазване на околната среда и оползотворяване на отпадъците, като социален и екологичен ангажимент. Привличане на хора без увреждания към гореизброените цели. Стимулиране на доброволчеството.

Цели на организацията
различната организация, даваща на хората със специални потребности по-различни преживявания и емоции.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2021

Описание
Създаване на интерактивен пътеводител за гр. София, от хора с увреждания. Участниците ще представят културните забележителности по свой, творчески начин – разказ, снимка, рисунка, пластика и пр. Използвайки различните творчески форми, като изразно средство, провокирайки креативността им, проектът ще спомогне за превръщане на участниците в активна публика. В процеса на създаване те ще се запознаят с историческото и културно наследство града, като част от европейските такива. Пътеводителят ще бъде поместен в интернет, чрез създаване на специална за целта страница. Един различен подход за привличане на публика, с по-различна и креативна концепция за обогатяване на културния живот.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Отвъд границите - финансиран от Столична програма "Социални иновации" 2020

Организиране на достъп до пещери, като атрактивен природен феномен, за хора с увреждания. Подкрепени посещения със специализираното партньорство на „Планинско спасяване” Пазарджик и „Пещерно спасяване” на пещерите „Проходна” и „Бачо Киро”, обезпечено с транспорт, спасители, пещерно оборудване и предварителна подготовка на участниците за това, както и разказ за историята и географските особености на посетената природна забележителност.