Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

Национално сдружение за социално сътрудничество и партньорство

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Социални услуги

Мисия на организацията
Сдружението е създадено да утвърждава духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, науката, културата и социалните услуги в България. Да възражда националното самосъзнание, етнографията и туризма и опазването на околната среда в България.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2020

Описание
Хората с увреждания в трудоспособна възраст и членове на семействата им, полагащи грижи за тях, да получат комплексна подкрепа и възможност за трудова и обществена реализация според специфичните им възможности и личен потенциал, съхранени или придобити в резултат на проекта нови знания и умения.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи