Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Фондация "Шанс за децата и природата на България"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Образование
Околна среда

Мисия на организацията
Фондация "Шанс за децата и природата на България", член на European Council of High Ability (ECHA), подпомага деца и млади хора с изявени способности в областта на културата и науката. Работата на Фондацията се основава на принципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения. Тя преследва изключително полезни за цялото общество цели като:

- подпомага развитието на талантливи деца, осигурявайки им равни шансове, зависещи изключително от техните професионални възможности и умения, и спонсорира тяхното образование, професионално обучение и творческо развитие;

- подпомага, насърчава, финансира, подкрепя и организира творчески инициативи от всички области на изкуството, технологиите и образованието с независим и отворен характер, представящи или представляващи свободни произведения на изкуството;

- подпомага разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер;

- подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца в неравностойното положение;

- подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата;

- подпомага обмена в областта на културата, изкуството, науката, образованието и професионалната подготовка;

- подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет – базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание.

Цели на организацията
- Издирва и подпомага проекти, свързани с творчество, образование и култура;

- Подкрепя финансово, с организационен опит и с консултации разработването и реализацията на новаторски идеи и проекти в областта на изкуството, технологиите и образованието;

- Предоставя финансова помощ на частни лица, учебни заведения, специализирани извънучилищни звена, научни организации и др., свързани с развитието и насърчаването на младежкото творчество, образование и креативност;

- Подпомага финансово или с мениджмънт организирането и провеждането на фестивали, олимпиади, концерти, театрални постановки, състезания, конкурси, изложби, школи, семинари, кръгли маси, конференции, симпозиуми и др.;

- Учредява награди и стипендии;

- Участва в осъществяването на национални и международни образователни програми и проекти, подпомага и участва в международни проекти в областта на образованието, изкуството и културата;

- Оказва съдействие на научни и образователни учреждения, както и на организации с идеална цел, в дейностите им, свързани с целта на Фондацията;

- Подкрепя и подпомага издаването на специализирани списания, вестници и справочници, на радио и телевизионни предавания,свързани с образование, култура и изкуство, включително и такива в Интернет;

- Осъществява дейност за привличане на средства и имущество, което да се използва за изпълнението на целите на Фондацията;

- Провежда информационна и други дейности за популяризиране целите и дейността на Фондацията у нас и в чужбина;

- Извършва всякаква друга дейност, незабранена от закона за постигане на целите си.

В осъществяването на своите цели Фондацията сътрудничи с организации, институции и физически лица; отпуска помощи, стипендии и награди на конкурсна основа; организира благотворителни прояви; организира и подпомага симпозиуми и конференции, семинари, изложби и др.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Главен и основен проект на Фондацията е Центъра за млади таланти в град Бургас, основан през 2011. В Центъра се обучават, след проведени тестове за проверка на уменията и възможностите над 300 деца от Бургас и областта, в над 20 творчески проекта по приложни изкуства, живопис и графика, дизайн, музика, български, немски и английски езици, математика, информатика, нови технологии, шахмат, драматично и куклено майсторство. На възпитаниците се предлага отлична учебна база, работа в малки групи, индивидуален подход, нетрадиционни методи, адаптирана към потребностите им работна програма, ерудирани преподаватели с висока квалификация, надстройващо обучение и професионална ориентация, запознаване с eвропейските образователни и културни програми, с най-актуалните специалности и специализации у нас и в европейските и световни университети и предлаганите от тях стипендии.

Нашите възпитаници ни радват с многобройни успехи и постижения на олимпиади, международни състезания, конкурси и други.