Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Такси клуб - България

Такси клуб - България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Насърчаване на икономическото развитие
Професионални организации

Мисия на организацията
Подобряването на качеството и привлекателността на услугите, тяхната безопасност и екологичност, повишаването на професионализма на водачите и ръководителите в таксиметровата дейност

Цели на организацията
1. Повишаване на професионализма на водачите и ръководителите в таксиметровия транспорт;
2. Подпомагане на търговците и водачите при извършването на ежедневните им задължения, включително полагане на усилия за увеличаване на ефективните човекочасове труд;
3. Популяризиране и насърчаване ползването на таксиметровия превоз като средство за намаляване на трафика, пътните инциденти и замърсяването на въздуха в градовете;
4. Подобряване на качеството и привлекателността на услугите, тяхната безопасност и екологичност;
5. Разработване, координиране и реализиране на проекти и програми свързани с развитието на сектора;
6. Внедряване на иновационни решения и технологии;
7. Обединяване на усилията на физически и юридически лица за развитие на интермодалния транспорт в България, чрез включване на таксиметровия превоз и съпътстващите го дейности с оглед предоставяне на висококачествени транспортни услуги;
8. Съдействие при изграждането на делови взаимоотношения между допълващите се фирми в транспортният сектор и създаване на регионални бизнес клъстери като средство за повишаване конкурентноспособността на предприятията.
9. Участие в обществени консултации, работни групи и комисии с цел подпомагане на държавните, областните и общинските администрации при разработването на нормативни актове и прилагането на политики свързани с транспортния сектор.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи