Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Академия за рециклиращо изкуство

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Околна среда

Мисия на организацията
Организиране на образователни, информационни и развлекателни мероприятия с цел популяризиране на творческия стил "Рециклиращо изкуство", идеята за "нулев отпадък" и "разделно изхвърляне на отпадъци"; Провеждане на ежеседмични творчески занимания с отпадъчни материали от домакинствата на участниците; Привличане е управление на предоставени средства от държавата, общините, български и международни организации, местни и чуждестранни дарители за осигуряване материална база за осъществяване на творческите занимания; Създаване на онлайн платформа за "Рециклиращо изкуство" от различни творци; Иницииране и провеждане на публични дискусии с участието на държавни и обществени институции, както и на застъпнически кампании за усъвършенстване на нормативната база в сферата на опазването на околната среда.

Цели на организацията
да извършва творчески занимания с отпадъчни материали с хора от различни възрасти и социално положение; да повишава обществената култура по темите свързани с опазване на околната среда и разделно сметосъбиране; да работи върху мотивацията на хората да опазват околната среда и да изхвърлят разделно отпадъка, като организира събития на тази тема и срещи с фирми и институции, от които зависи отпадъка да бъде рециклиран; да работи в партньорство с други сдружения, организации и фондации, чиято цел е сходна на тази на фондацията; да помага, менторства и мотивира творци, които желаят да се развиват в сферата на творческия стил "Рециклиращо изкуство".

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2021

Описание
Провеждане на онлайн еко работилници достъпни за широката общественост.
Паралелно с това акции за рзамяна на книги,дгехи.Акции по почистване и залесяване

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Провеждане на еко работилници подходящи за всички възрасти