Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03

НПО Профил

Асоциация Интегро - Разград

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Местни инициативни групи
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията

Цели на организацията
Подобряване на обществено-икономическото положение на ромите от неравностойни ромски общности; създаване на възможности и поощряване на ромите да участват в обществения живот и в процесите на вземане на решения на всички нива; развитие на политики и практики, базирани на участието на ромите в сферите на образованието, здравеопазването, жилищната политика, социалните дейности, генерирането на доходи и борбата с дискриминацията; постигане на социални промени в местните ромски общности, измерващи се с въвеждане на инфраструктурни измерители, създаване на работни места, генериране на доходи и променено поведение към ромите в неравностойно социално положение от страна на останалата част от населението; създаване всеобхватен подход за подобряването на обществено-икономическото положение на ромите като се използва опита на международни не правителствени организации и се обменят натрупаните познания от подобни проекти на широк кръг ромски движения и други съответни организации и институции; поощряване на самоорганизацията и създаването на социални структури в местните ромски общности; развитие и утвърждаване на духовните ценности н? гражданското общество; реализиране на образователни, здравни, културни програми за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на роми в неравностойно социално положение и за защита на човешките права на лица от ромски произход.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи