Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Партньори – Самоков

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Социални услуги

Мисия на организацията
Популяризиране алтернативните способи за решаване на спорове; осъществяване на съвместни инициативи с органите на държавна и местна ...

Цели на организацията
Основни цели на сдружението са:
1. да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество и съдейства за развитието на културата за решаване на спорове и конфликти по мирен начин;
2. да популяризира идеята за толерантност в обществото, идеята за медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове в сътрудничество с държавните, общинските и други юридическите лица;
3. да подпомага и работи за улесняване на социалната интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности;
4. да предоставя медиация, помирение, посредничество и други способи за алтернативно решаване на спорове;
5. да съдейства за предотвратяване на назряващи конфликти, породени от социални, битови, възрастови, етнически, трудови, институционални и други проблеми;
6. да подпомага социалната интеграция на представители на различни обществени групи;
7. да създава оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите, децата, младежите, инвалидите, ромската общност от региона, по отношение на икономика, инфраструктура, образование, култура, спорт и интеграция в обществото.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Разработване на Стратегия за работа с ромската общност в гр.Самоков

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проект “Развитие на Център по медиация – Самоков”
Проектът има за цел да подобри взаимодействието между местните институции, общински органи и неправителствения сектор на територията на община Самоков за подобряване на междуетническите отношения и осъществяване на превенция на конфликти.Той е на стойност 18 500 лева. И е финансиран от Фондация “Партньори – България”
Проект “От социални помощи към заетост” 2006г. – финансиран от Агенция по заетостта на МТСП на стойност 5 122лева.
Проект “От социални помощи към заетост” 2007г – финансиран от Агенция по заетостта на МТСП на стойност 12 000 лева.
Проект “Баскетболна площадка “ –
Проектът има за цел да създаде място за занимания и социални контакти за децата и подрастващите от различен етнически произход, живеещи в град Самоков, чрез възстановяване на стара баскетболна площадка и обезопасяването и с ограда.- финансиран от ФПБ на стойност 5000лв.
Проект – Застъпническа кампания – разработване на Стратегия за работа с ромската общност в гр.Самоков - финансирана от Български център за нестопанско право на стойност 1040лв.
Екипът на Сдружение “Партньори – Самоков “ е работил за реализирането на програма “Етническа интеграция и решаване на конфликти “ на Фондация “Партньори – България” , като е координирал и мониторирал работата на 14 проекта финансирани в рамките на тази програма.