Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Партньори - Дупница

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания

Мисия на организацията
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ, ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНОСТНОТО ИМ РАЗВИТИЕ

Цели на организацията
Подпомагане развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество и съдейства за развитието на културата за решаване на спорове и конфликти по мирен начин; Популяризиране на идеята за толерантност в обществото, идеята за медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове в сътрудничество с държавните, общинските и юридическите лица с нестопанска цел; Подпомагане и работа за улесняване на социалната интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности; да създава оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите, децата, младежите, инвалидите, ромската общност от региона, по отношение на икономика, инфраструктура, образование, култура, спорт и интеграция в обществото; Предоставяне на медиация, помирение, посредничество и други способи за алтернативно решаване на спорове; съдействане за предотвратяване на назряващи конфликти, породени от социални, битови, възрастови, етнически, трудови, институционални и други проблеми; Подпомагане на социалната интеграция на представители на различни обществени групи.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание
Rock'n Pop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 е партньорска инициатива на сдружение "Партньори - Дупница" и Регионалния център за устойчиво развитие в Кратово, Република Македония, подкрепена от Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония. Целта ни е да създадем формат за творческа изява и професионален дебют на млади автори на рок и поп музика от България и Македония. На 12 май 2014 започва регистрацията на авторските творби в създадения за целта сайт на проекта: http://www.rocknpoptheborders.com/ На 16 юни в полунощ започва онлайн гласуването за получените и качено авторски творби. Те ще се оценяват и от професионално жури в състав: Анелия Дошева, продуцент, Славчо Николов, китарист на група Б.Т.Р, Симеон Иванов – Канго, рок музикант и продуцент на рок музика, Сашко Костов, автор на театрална, филмова и алтернативна музика. Финалната оценка е сбор от онлайн гласуването и оценката на журито. На 9 август в парк "Рила" - Дупница е гала-концертът на избраните 10 най-добри. Тук журито ще определи победители. Класираният на първо място ще получи възможността да заснеме и промотира професионален клип, вторият – да направи професионален синъл запис, а третият – ще получи предметна награда. Инициативата е подкрепена от Община Дупница, като очакваме,че Кметът на общината ще изненада участниците със своя награда. Предстои и промоционален концерт на победителите от конкурса и участвалите македонски групи в Куманово, през септември 2014. Всички подробности за развитие на инициативата може да намерите на посочената по-горе платформа, както и на http://ngobg.info/

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Реализирани проекти

01.10.2005г. до 31.07.2007г - “Развитие на център по медиация в град Дупница” финансиран от ААМР по програма на Фондация “Партньори-България” - “Междуетническо взаимодействие”. Основните дейности бяха насочени към популяризиране на алтернативните способи за решаване на спорове и конфликти и развитие на услугите за тях, дейности за подпомагане и осъществяване съвместни инициативи за подобряване на взаимодействието и решаването на проблеми в Община Дупница и дейности за развитие и институционално укрепване на Центъра по медиация в град Дупница.
По инициатива на сдружението ни бе учреден и Общински клуб на НПО – който включи всичките 26 работещи неправителствени организации на територията на община Дупница. Екипа ни подготви и в последствие бяха приети “Етични правила за работа на неправителствените организации работещи на територията на Община Дупница”. През декември 2006г. бе подписано и “Споразумение за сътрудничество между Община Дупница и неправителствените организации работещи на територията на общината”.

01.04.2006г. до 30.10.2006г. - “Застъпническа кампания “Право на общо бъдеще” финансиран от Институт “Отворено общество” и “Тръст за гражданското общество в Централна и Източна Европа” с основна дейност изработване на трайна и многостранна програма за социално включване на ромите в Община Дупница, с участието на представители на всички институции и заинтересовани лица от община Дупница. След направено проучване и изготвяне на “Анализ на социалното и икономическото положение на ромското население на територията на община Дупница” , бе разписана и Общинска Програма за Социализация на ромското население. Тя бе приета от Общински съвет Дупница през месец март 2007г.

01.11.2005г. – 30.04.2006г. - Проект: “Равни възможности в компютърният свят” - Финансиран от ААМР по програма “Малки грантове” на Уълрд Лърнинг. Роля: организация партньор на водещата организация “Шужо ило – Чисто сърце” – гр. Дупница. През 2007 година двете организации обединяват дейността си. Основни дейности: Създадена и оборудвана компютърна зала в центъра на ромския квартал “Гиздова махала”. Обучение за работа с компютърна техника и работа с интернет преминаха 5 човека, като двама от тях бяха назначени на работа. Предоставяне на достъп до работа с компютър и интернет на ромското население и провеждане на обучение по начална компютърна грамотност на деца от квартала;

15.06.2006 до 15.12.2006г. - Застъпническа кампания “Различни, но заедно” с дейности за създаване на условия за организиране на съвместни спортни инициативи, стимулиране на контактите и взаимното приемане между представители на различните етнически общности в Дупница.

19.12.2006г. до 19.02.2009г. - “Обединяване на усилията между местна власт, институции и НПО за работа с деца в риск в община Дупница” - финансиран от Институт “Отворено общество”- София. Основни дейности по него бяха изготвянето на “Анализ на местните проблеми свързани с работата с деца в риск” и обучение на представители на НПО за предоставяне на социални услуги за деца в риск.

01.07.2008г. до 28.02.2009г. - “Създаване на модел на “Дневен център за деца със специални образователни потребности” - финансиран от Институт “Отворено общество”- София и “Тръст за гражданското общество в Централна и Източна Европа”. Основните дейности: информиране на обществеността за проблемите на децата със СОП и техните семейства, създаване на група за самомопомощ, провеждане на обучения за родители, разписване на модел за работа с деца със специални потребности в община Дупница, издаване на информационна брошура «Букварче за възрастни» .

01.06.2009 - 30.03.2010 - "Да участвам в живота си" - покрепен от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. - По проекта бяха обучени 26 младежи в радио и телевизионна журналистикал Те реализираха 3 собствени предавания в местната кабелна телевизия и 2 в радио "Астра +". Младежите ни създадоха сайта www.1oflads.com , в който можете да видите всичко, което те правят и в момента.

01.02.2010 - 31.01.2011 "Музика за едно различно бъдеще" финансиран от фондация "Спасете децата", Малмьо, Швеция
Обучение на деца и младежи в "Рок училище", където освен творческо развитие и възможности за изява на таланти се следят и училищните постижения и резултати.

09.09.2010 - 09.07.2011 "Приятно и полезно" - с финансовата подкрепа на програма "М-Тел Грант". Основната цел на проекта бе повишаване на уменията за писмено и устно общуване на децата в начален и основен етап на образование. В него се включиха над 80 деца от 2 до 8 клас в основните училища "Св.св.Кирил и Методий", с.Яхиново и "Христо Ботев", с.Самораново. Всички резултати от проекта, както и доклада върху това дали той е постигнал резултатите си можете да видите на страницата http://www.1oflads.com/proekti/priyatno-i-polezno

септември 2011 - февруари 2012 "Застъпническа кампания за създаването на Младежки център в гр.Дупница". Кампанията е подкрепена от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт "Отворено общество" - гр.София. Тя цели да привлече вниманието и енергията на всички местни заинтересовани страни, с активното участие на самите младежи, в създаването на места и провеждането на дейности, които да допринесат за социалното и икономическо приобщаване на младите хора от региона на Дупница. За кампанията, целите й, изпълнението й и постигнатите резултати четете на:http://www.1oflads.com/proekti/za-mladezhki-tzentar

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество и съдейства за развитието на културата за решаване на спорове и конфликти по мирен начин; Популяризиране на идеята за толерантност в обществото, идеята за медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове в сътрудничество с държавните, общинските и юридическите лица с нестопанска Подпомагане и работа за улесняване на социалната интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности; да създава оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите, децата, младежите, инвалидите, ромската общност от региона, по отношение на икономика, инфраструктура, образование, култура, спорт и интеграция в обществото; Предоставяне на медиация, помирение, посредничество и други способи за алтернативно решаване на спорове; съдействане за предотвратяване на назряващи конфликти, породени от социални, битови, възрастови, етнически, трудови, институционални и други проблеми; Подпомагане на социалната интеграция на представители на различни обществени групи.